Antropologie

Popis oboru

Antropologie je integrální vědou o člověku, zaměřenou na studium lidského druhu od jeho počátků až do současnosti. Na rozdíl od speciálních vědních oborů zabývajících se detailně dílčími oblastmi lidského života se antropologie zaměřuje především na běžně pomíjené souvislosti mezi biologickými, sociálními a kulturními stránkami lidské přirozenosti. Právě v bio-socio-kulturních interakcích spatřuje antropologie jádro jedinečné lidské evoluce, podstatu zásadních dějinných zvratů i šance na přežití našeho druhu v budoucnu. Studuje původ a mechanismy vzniku rozmanitosti lidských biologických, společenských a kulturních forem a jejich vztahy v procesu přizpůsobování člověka měnícím se podmínkám prostředí. Posláním studia oboru Antropologie je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti takto koncipované integrální antropologie.

Studium zpravidla volí absolventi bakalářského studia antropologie, nebo jiného bakalářského studia s podobným zaměřením a profilem absolventa. Magisterský obor Antropologie prohlubuje vzdělání a dovednosti studentů z předcházejícího bakalářského oboru a připravuje odborníky se širokým teoretickým přehledem v antropologické tématice. Cílem studia je zejména doplnit teoretické poznatky studentů v syntetizujících a komparativních disciplínách a naučit je používat speciální počítačově založené antropologické metody. Studium má absolventům umožnit se dobře orientovat zejména v oblasti lidské biologické variability a adaptability, evolučního vývoje, etnických rozdílů, sexuality a pohřebního ritu.

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Antropologie jsou připraveni pro samostatnou vědeckou práci v základním nebo aplikovaném antropologickém výzkumu a jsou schopni navrhnout a realizovat vlastní antropologický výzkum s využitím moderních metod. Tyto schopnosti mohou realizovat v praxi nebo v některém z oborů doktorského studijního programu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • orientovat se v oblastech syntetizujících biologické a sociokulturní aspekty člověka v průběhu evoluce i v současnosti;
  • znát lidskou biologickou vnitropopulační variabilitu i mezipopulační diverzitu a vysvětlit její souvislosti s evolučními procesy a lidskými adaptacemi;
  • aplikovat moderní analytické metody hodnocení kosterních nálezů člověka a dalších biologických stop v oblasti archeologických a forenzních nálezů;
  • ovládat základní charakteristiky hlavních světových etnik, jejich geografické rozšíření, podobnosti a rozdíly;
  • navrhnout a realizovat regulérní antropologický výzkum, statisticky zhodnotit výsledky a interpretovat je v kontextu antropologických teorií.

Uplatnění absolventů

Absolventi magisterského oboru Antropologie na Přírodovědecké fakultě MU se mohou uplatnit v antropologicky orientovaných akademických institucích (v ústavech AV ČR, na vysokých školách, v lékařských zařízeních, ergonomických laboratořích aj.), na archeologických pracovištích jako specialisté na kosterní antropologii, v muzeích jako kurátoři antropologických aj. sbírek, na forenzních a kriminalistických pracovištích jako forenzní antropologové a specialisté na biologii člověka a ve státní správě a státních institucích jako specialisté na biologii člověka. Nejlepší absolventi magisterského studia mají možnost pokračovat ve studiu a výzkumu v rámci doktorského studia programu Biologie, obor Antropologie.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Antropologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška obsahuje odborný test v rozsahu státních závěrečných zkoušek bakalářského programu Antropologie. Seznam témat je uveden na stránce: http://www.sci.muni.cz/anthrop/

Doporučená literatura

Literatura doporučená pro státní závěrečné zkoušky bakalářského programu Antropologie. Odkazy jsou uvedeny na adrese: http://www.sci.muni.cz/anthrop/

Kritéria hodnocení

Uchazeči budou přijímáni v pořadí podle dosažených bodů v přijímací zkoušce a podle kapacitních možností oboru.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Doplňující údaje ke studiu oboru Antropologie, odkazy na studijní literaturu a další informace lze nalézt na stránkách Ústavu antropologie a stránkách Laboratoře morfologie a forenzní antropologie (LaMorFA):

http://www.sci.muni.cz/anthrop

http://www.sci.muni.cz/lamorfa

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info