Sociální pedagogika a volný čas

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření.

Cílem oboru Sociální pedagogika a volný čas je připravit osobnostně vyzrálého a vzdělaného pedagoga, který se prostřednictvím svých vědomostí, dovedností a osobnostních vlastností zařadí mezi ostatní odborníky působící v pedagogických a pomáhajících profesích, a vyplní tak zatím chybějící místo ve společenském systému péče o děti, mládež a dospělé, ale též i seniory. Takto šířeji koncipovaný profil stojí na pilířích konkrétních studijních předmětů (disciplín), které svým obsahem, zaměřením a převažujícími výukovými metodami naplňují jak oblast znalostní báze (historická fakta a souvislosti, znalosti teorií a konceptů, metodologických postupů apod.), tak vedou k osvojení vlastních nezprostředkovaných zkušeností a utváření praktických dovedností. Důraz je kladen nikoliv jen na rozvoj faktických vědomostí, ale velký prostor je otevřen pro zkušenostní učení, osobnostní rozvoj a konfrontaci poznatků s vlastní a nezprostředkovanou praktickou zkušeností, získávanou jak ze simulovaných situací (hry, rozvojové aktivity), tak prostřednictvím spektra reálných pedagogických situací (pedagogické a sociální praxe, vlastní výzkumná šetření apod.).

Úspěšný absolvent je schopen

  • Porozumět souvislostem předmětu svého pedagogického oboru (včetně oborů hraničních), na úrovni soudobého stavu poznání.
  • Koncipovat a realizovat výchovnou a sociální práci s rozmanitými cílovými skupinami, včetně schopnosti reflexe vlastní práce.
  • Znát a ovládat základní procesy řízení institucí a vedení pedagogických pracovníků.
  • Realizovat kvalitativní a kvantitativní výzkumná šetření ve vybrané oblasti, orientovat se v základních postupech analýzy kvalitativních a kvantitativních dat s hlubokou mírou porozumění, koncipovat odborný text.
  • Orientovat se ve vybraných psychologických a sociálních teorií a aplikovat je do prostřední konkrétní edukační praxe.
  • Koncipovat a vést konkrétní programy pro zvolené cílové skupiny (kurzy, tábory, výchovně vzdělávací a sociální projekty).

Uplatnění absolventů

Absolvent studia je kvalifikovaným odborníkem, který je vybaven kompetencemi pro výchovně-vzdělávací a sociální práci s lidmi všech věkových a sociálních skupin.

Sociální pedagog nachází uplatnění:

- oblast školství: sociální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, pedagog volného času, animátor volnočasových aktivit, metodik prevence, poradce pro výchovné a sociální otázky;

- resort spravedlnosti: sociální pedagog ve věznicích, pracovník probační a mediační služby;

- oblast sociální: sociální pracovník, aktivizační pracovník v domovech seniorů;

- resort vnitra: sociální pedagog (pracovník) v pobytových střediscích správy uprchlických zařízení, humanitárních službách;

- nestátní sféra: spolky - projektový pracovník, pedagog, humanitární pracovní apod.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální pedagogika a volný čas


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

PÍSEMNÝ TEST

Přijímací zkoušku tvoří oborový test, který předpokládá znalosti v rozsahu státní závěrečné zkoušky daného bakalářského studia. Předpokládá se orientace v oblasti pedagogiky a sociální pedagogiky včetně metodologie obou disciplín, psychologie (obecná, ontogenetická, sociální, psychologie osobnosti), sociologie a sociální práce, antropologie a filozofie apod. Test obsahuje cizojazyčné pojmy jednotlivých disciplín.

Studium je určeno pro absolventy bakalářského stupně studijního programu Pedagogika a příslušných oborů sociálně pedagogického zaměření. Absolvované bakalářské studium bude před potvrzením přihlášky na straně fakulty posouzeno.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Test pro obor sociální pedagogika (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c841

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Studium je určeno pro absolventy bakalářského stupně studijního programu Pedagogika, Speciální pedagogika a příslušných oborů sociálně pedagogického zaměření.

Ukázka oborového testu z některého z předchozích přijímacích řízení je zveřejněna na http://www.ped.muni.cz.

Další informace o oboru je možné najít na webových stránkách katedry: http://katedry.ped.muni.cz/socialni-pedagogika/o-katedre a facebooku: https://www.facebook.com/socialnipedagogika/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info