Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Popis oboru

Posláním dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná edukace bezpečnostních složek ve studijním programu Tělesná výchova a sport je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast řízení speciální edukace bezpečnostních složek v širokém rozsahu. Studijní obor je koncipován tak, aby připravil absolventy v oblasti teoretických disciplín společenskovědních, ekonomických, právně-bezpečnostních, lékařsko-biologických, občansko-právních a teoreticko-sportovních. Mimo oblast obecných i speciálních teorií budou absolventi speciálně fyzicky připravováni a získají účelové dovednosti v oblasti sebeobrany a bojových umění, a také speciální profesní tělesné přípravy. Studium připraví studenty tak, aby byli způsobilí tvořivě a samostatně pracovat a komunikovat v mimořádných situacích. Podporovány jsou dovednosti v krizovém řízení a týmová spolupráce.

Úspěšný absolvent je schopen

 • vysvětlit teorii sportovních činností v bezpečnostních složkách, dovede předvést a vysvětlit jednotlivé sportovní dovednosti, dokáže vytvořit tréninkový (cvičební) plán a vést podle něj výuku;
 • mít všechny znalosti z pedagogických, psychologických a dalších příbuzných disciplin (doplněné specifickou částí pro vzdělávání dospělých) k získání učitelské kompetence;
 • přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojuje dílčí pohyby, mění strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém;
 • akceptovat morální východiska sebeobrany, respektuje platné právní normy, jednoznačně rozlišuje mezi společenskými a osobními potřebami;
 • ovládat poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, aplikuje je ve výzkumném projektu, analyzuje získaná data a dokáže je shrnout a vyvodit všeobecné závěry.

Uplatnění absolventů

Absolvent je kompetentní nejen vést, připravovat a pedagogicky správně realizovat pohybové programy se zaměřením na sebeobranu, ale také vést, organizovat, řídit a hodnotit výukový proces se zaměřením na služební zákroky příslušníků bezpečnostních složek. Kompetence absolventů jsou v oblasti učitelské i manažerské. Absolventi najdou uplatnění jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti řízení dalšího vzdělávání a speciální tělesnou přípravu v bezpečnostních složkách. Trh práce nabídne absolventům široké uplatnění ve veřejné a státní správě, v civilních bezpečnostních službách (CBS), justiční stráži, nápravně výchovných zařízeních, ochraně letišť a železnic, u Policie ČR, městské policie a v jiných ozbrojených složkách apod. Absolventi se mohou na trhu práce uplatnit také jako fundovaní animátoři úpolových aktivit, soukromí učitelé bojových umění, trenéři úpolových sportů a sebeobrany.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena z 2 částí:

 1. Praktická přijímací zkouška - Jacikův celostní motorický test
 2. Oborový písemný test ASEBS z okruhů:
  • Základy práva a bezpečnosti
  • Teorie úpolů a výcvik sebeobrany
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy


Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/

Fakulta nemá náhradní termín oborového testu ani praktické zkoušky z TV. Přijímací zkouška se uskuteční 24.6.2017.

Doporučená literatura

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/literatura-426.html

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč dodá do 9.6.2017 originál platného posudku o zdravotní způsobilosti od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/LP-974.html
  Uchazeči, který posudek ve stanoveném termínu nedodá nebude umožněno konání přijímací zkoušky.
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč doručí do 12.7.2017 na studijní oddělení FSpS originál potvrzení o absolvování bakalářského studia vydané studijním oddělením nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.
  Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do ISu, v opačném případě je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.
  Uchazeči ze zahraničí dokládají nostrifikaci VŠ vzdělání, více informací na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/zakladni-informace/informace-zahranicni-uchazeci-960.html


Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:

 1. Písemný oborový test ASEBS
 2. Praktická zkouška - Jacikův motorický test

Oborové zkoušky
Posudek tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání originálu posudku o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Posudek vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze posudek akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2016, nejpozději 9.6.2017.
Posudek doručí uchazeč o navazující magisterské studium nejpozději do 9. 6. 2017 na studijní oddělení fakulty (FSpS MU, Kamenice 5, 62500 Brno).
Formulář posudku o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/51208559/posudek_TVL_FSpS.docx

Uchazeči, který posudek nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímací zkoušky.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Praktická přijímací zkouška z TV - Jacikův motorický test

Praktická zkouška z Jacikova motorického testu je určena uchazečům o obor Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek.


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.
Fakulta nemá náhradní termín praktické přijímací zkoušky!


Jedná se o test střídání tělocvičných motorických poloh, který prověří obratnost, sílu i vytrvalost.
Jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut. Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut, cílem je dosáhnout co největšího počtu změn poloh. Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.
Za každou správně provedenou změnu polohy se počítá 1 bod.
Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase. Test se provádí na žíněnce.

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

Muži Ženy
Body Počet správně provedných poloh Body Počet správně provedných poloh
0 méně než 49 0 méně než 39
3 49-55 3 39-45
6 56-62 6 46-52
9 63-69 9 53-59
12 70-76 12 60-66
15 77-83 15 67-73
18 84-90 18 74-80
21 91-97 21 81-87
24 98-104 24 88-94
27 105-111 27 95-101
30 112 a více 30 102 a více

Doložení VŠ vzdělání

Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných vysokých škol a fakult doručí do 12. 7. 2017 na studijní oddělení fakulty originál potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.

V případě absolvování studia v zahraničí (mimo Slovensko) je třeba doložit nostrifikaci vysokoškolského diplomu, viz. http://www.muni.cz/fsps/study/recognition/general

Absolventi MU nedokládají potvrzení o absolvování Bc. studia pokud přihlášku založí po přihlášení do Informačního systému MU (IS) a u přihlášky je uvedeno jejich UČO (univerzitní číslo). Jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.
Poznámka: přijatí studenti (kteří absolvovali Bc. studium na MU) dokládají u zápisu do studia prostou kopii VŠ diplomu.

Uchazeči dvouoborového studiu Učitelství TV + ... (zkratka oboru TV45) dokládají absolvování bakalářské vzdělání v obou zvolených oborech.

Oborový test ASEBS

z okruhů:

 • Základy práva a bezpečnosti
 • Teorie úpolů a výcvik sebeobrany
 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy


Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/nmgr-studium/popis-zkousek-mgr-975.html

Test bude obsahovat 20 uzavřených otázek.
Za každou správnou odpověď +3,5 bodu, za špatnou nebo žádnou odpověď 0 bodů.
Na test je vyhrazen čas 15 minut.

Nejčastěji zapisované předměty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info