Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek

Popis oboru

Posláním dvouletého navazujícího magisterského studia oboru Aplikovaná edukace bezpečnostních složek ve studijním programu Tělesná výchova a sport je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast řízení speciální edukace bezpečnostních složek v širokém rozsahu. Studijní obor je koncipován tak, aby připravil absolventy v oblasti teoretických disciplín společenskovědních, ekonomických, právně-bezpečnostních, lékařsko-biologických, občansko-právních a teoreticko-sportovních. Mimo oblast obecných i speciálních teorií budou absolventi speciálně fyzicky připravováni a získají účelové dovednosti v oblasti sebeobrany a bojových umění, a také speciální profesní tělesné přípravy. Studium připraví studenty tak, aby byli způsobilí tvořivě a samostatně pracovat a komunikovat v mimořádných situacích. Podporovány jsou dovednosti v krizovém řízení a týmová spolupráce.

Úspěšný absolvent je schopen

 • vysvětlit teorii sportovních činností v bezpečnostních složkách, dovede předvést a vysvětlit jednotlivé sportovní dovednosti, dokáže vytvořit tréninkový (cvičební) plán a vést podle něj výuku;
 • mít všechny znalosti z pedagogických, psychologických a dalších příbuzných disciplin (doplněné specifickou částí pro vzdělávání dospělých) k získání učitelské kompetence;
 • přirozeně (bez přemýšlení) aplikovat praktické dovednosti v modelových sebeobranných situacích, spojuje dílčí pohyby, mění strukturu pohybu tak, aby vyřešil daný pohybový problém;
 • akceptovat morální východiska sebeobrany, respektuje platné právní normy, jednoznačně rozlišuje mezi společenskými a osobními potřebami;
 • ovládat poznatky metodologie kinantropologického výzkumu, aplikuje je ve výzkumném projektu, analyzuje získaná data a dokáže je shrnout a vyvodit všeobecné závěry.

Uplatnění absolventů

Absolvent je kompetentní nejen vést, připravovat a pedagogicky správně realizovat pohybové programy se zaměřením na sebeobranu, ale také vést, organizovat, řídit a hodnotit výukový proces se zaměřením na služební zákroky příslušníků bezpečnostních složek. Kompetence absolventů jsou v oblasti učitelské i manažerské. Absolventi najdou uplatnění jako vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti řízení dalšího vzdělávání a speciální tělesnou přípravu v bezpečnostních složkách. Trh práce nabídne absolventům široké uplatnění ve veřejné a státní správě, v civilních bezpečnostních službách (CBS), justiční stráži, nápravně výchovných zařízeních, ochraně letišť a železnic, u Policie ČR, městské policie a v jiných ozbrojených složkách apod. Absolventi se mohou na trhu práce uplatnit také jako fundovaní animátoři úpolových aktivit, soukromí učitelé bojových umění, trenéři úpolových sportů a sebeobrany.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeč vykoná tyto části přijímacích zkoušek:

 • Praktická přijímací zkouška - Jacikův celostní motorický test
 • Oborový písemný test ASEBS z okruhů:
  • Základy práva a bezpečnosti
  • Teorie úpolů a výcvik sebeobrany
  • Základy společenských věd
  • Teorie tělesné výchovy a sportu
  • Lékařsko-biologické vědy


Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/navazujici-magisterske-programy-157.html

Kritéria hodnocení

 • Uchazeči doručí do 10. 6. 2016 originál potvrzení o zdravotní způsobilosti na formuláři FSpS na studijní oddělení FSpS MU. Potvrzení vystaví tělovýchovný lékař, zátěžový test nesmí být starší 12 měsíců.
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení dle skladby přijímacího řízení
 • Uchazeči z jiných vysokých škol a fakult doručí do 13. 7. 2016 na studijní oddělení fakulty potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.
  Absolventi MU nedokládají, pokud přihlášku založí po přihlášení do IS MU a u přihlášky je uvedeno jejich UČO, jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.Fakulta stanoví nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do oboru a směru či kombinace oborů, kteří splnili stanovené podmínky. Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne pořadí nejlepších.

Oborové zkoušky
Oborový test ASEBS

z okruhů:

 • Základy práva a bezpečnosti
 • Teorie úpolů a výcvik sebeobrany
 • Základy společenských věd
 • Teorie tělesné výchovy a sportu
 • Lékařsko-biologické vědy


Podrobné informace uchazeč najde na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/navazujici-magisterske-programy-157.html
Doporučená literatura k písemnému testu: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-nmgr/literatura-426.html

Test bude obsahovat 50 uzavřených otázek, časový limit 30 minut.
Za každou správnou odpověď +1,4 bodu, za šptanou nebo žádnou odpověď 0 bodů.

Praktická přijímací zkouška z TV - Jacikův motorický test

Test střídání tělocvičných poloh prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o následující změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj) po dobu 2 minut.

Test se provádí na žíněnce

 1. Výchozí poloha – leh na zádech: lopatky, hýždě a paty se dotýkají země, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 2. Přejděte do stoje: dolní končetiny ve spatném nebo paralelním postavení vedle sebe, propnutá kolena, vzpřímený hrudník a hlava, paže v připažení.
 3. Přejděte do lehu na břiše: hrudník se dotýká podložky, dolní končetiny protaženy paralelně vedle sebe, paže v připažení.
 4. Z lehu na břiše přejděte znovu do stoje.

 • Způsob přechodu z jedné polohy do druhé je libovolný.
 • Dbejte na to, aby každá poloha byla provedena přesně dle definice.
 • Sestavu opakujte co nejrychleji po dobu 2 minut = cílem je dosáhnout co nevětšího počtu poloh.
 • Cvičení je v případě únavy možné přerušit, ale čas běží dále.

Hodnocení: Za každou správně provedenou polohu je započítán 1 bod. Testovaná osoba je během testu průběžně informována o dosaženém počtu poloh a čase.

Muži Ženy
Body Výkon Body Výkon
0 méně než 49 0 méně než 39
3 49-55 3 39-45
6 56-62 6 46-52
9 63-69 9 53-59
12 70-76 12 60-66
15 77-83 15 67-73
18 84-90 18 74-80
21 91-97 21 81-87
24 98-104 24 88-94
27 105-111 27 95-101
30 112 a více 30 102 a více

Potvrzení tělovýchovného lékaře

Každý uchazeč o studium na FSpS musí doručit originál potvrzení o zdravotní způsobilosti na formuláři FSpS.

POZOR
Potvrzení může vystavit pouze tělovýchovný lékař na základě vykonání zátěžového testu.
Potvrzení vydané lékařem jiné odbornosti nebude akceptováno.
Potvrzení musí být vydáno v rozmezí červen 2015 - červen 2016.

Potvrzení uchazeč doručí na studijní oddělení FSpS MU (Kamenice 5, 625 00 Brno) do 10. 6. 2016.

Uchazeči, který potvrzení nedoloží do požadovaného termínu, nebude umožněno konání přijímacích zkoušek bez náhrady.

V případě podání více přihlášek doloží uchazeči formulář lékařského potvrzení pro každou přihlášku zvlášť
(stačí 1 originál, zbývající kopie) s označením čísla přihlášky.
Všechna lékařská potvrzení mohou být poslána dohromady v 1 obálce. Preferujeme tisk formuláře na velikost A5.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice

naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky.

 • Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Doložení VŠ vzdělání

Uchazeči o navazující magisterské studium z jiných vysokých škol a fakult doručí do 13. 7. 2016 na studijní oddělení fakulty originál potvrzení studijního oddělení o absolvování bakalářského studia nebo úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.

V případě absolvování studia v zahraničí (mimo Slovensko) je třeba doložit nostrifikaci vysokoškolského diplomu, viz. http://www.muni.cz/fsps/study/recognition/general

Absolventi MU nedokládají potvrzení o absolvování Bc. studia pokud přihlášku založí po přihlášení do Informačního systému MU (IS) a u přihlášky je uvedeno jejich UČO (univerzitní číslo). Jinak je na ně nahlíženo jako na uchazeče z jiné VŠ.
Poznámka: přijatí studenti (kteří absolvovali Bc. studium na MU) dokládají u zápisu do studia prostou kopii VŠ diplomu.

Uchazeči dvouoborového studiu Učitelství TV + ... (TV45) dokládají absolvování bakalářské vzdělání v obou zvolených oborech.


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info