Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Popis oboru

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, uplatňujeme při přijímání přihlášek ke studiu v navazujících magisterských studijních programech podmínku příbuznosti zvoleného oboru s absolvovaným bakalářským studiem.

Tento studijní obor je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace oborů).

Cíl dvouletého magisterského studia směřuje k přípravě učitelů základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (s přesahem do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví) vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Studium proto poskytuje studentům integrované vědomosti a dovednosti vycházející z oboru Výchovy ke zdraví a jeho didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou o aktuální výzkumné poznatky, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol, dovednost sebereflexe v roli učitele a přijetí morálních závazků a etiky učitelství.

Cílem studia je připravit absolventy na výkon profese učitele výchovy ke zdraví na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií, dále rozvíjet profesní dovednosti a získat poznatky ze zdravovědných a psychosociálních oborů a jim příbuzných vědních disciplín, které absolventi využijí ve své učitelské praxi, příp. v doktorském studiu, získávat zdravovědné vědomosti a dovednosti v prostředí školy, rozvíjet zdravovědné vědomosti a dovednosti směrem k jejich využití v praxi a rozvinout základní postoje a hodnoty absolventů tak, aby se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní skupiny a společnosti.

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat potřebné kompetence v oblasti VkZ a didaktiky VkZ a aplikovat je v didakt. kategoriích;
  • formulovat výzkumné otázky související s problematikou oboru a jeho aplikace ve školní výuce;
  • stanovovat hypotézy, pracovat s výzkumnými technikami;
  • vytvořit vlastní výukový projekt;
  • kvalifikovaně posoudit odborné zdroje pro použití ve výuce VkZ na ZŠ;
  • aplikovat kompetence související s prací pedagoga;
  • znát základní dokumenty, kterými se řídí vzdělávací proces na základní škole;
  • uvedené vědomosti a schopnosti je schopen aplikovat i do práce odborného pracovníka v oblasti podpory a ochrany zdraví ve státní sféře, neziskových organizacích i v soukromém sektoru.

Uplatnění absolventů

Vědomosti, dovednosti a postoje získané během studia jsou základem kompetencí pro vykonávání profese. Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako učitel. Mimo to je kvalifikován působit v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je připraven zakládat své profesní jednání na dobře strukturovaných vědomostech a dovednostech z oboru výchovy ke zdraví. Účinnost jeho profesního jednání je podmíněna jeho didaktickými vědomostmi obsahu vzdělávání výchovy ke zdraví na základních školách a širšími obecnými pedagogickými a psychologickými vědomostmi a dovednostmi (vědomostmi širších základů vzdělávání a výchovy, vědomostmi vzdělávacích a výchovných postupů, vědomostmi o aktérech vzdělávání a výchovy apod.).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Učitelství fyziky pro základní školy
Učitelství chemie pro základní školy
Učitelství matematiky pro základní školy
Učitelství německého jazyka pro základní školy
Učitelství přírodopisu pro základní školy
Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

ZÁKLADY VĚD O ČLOVĚKU

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast základů věd o člověku, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Základy věd o člověku (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c844

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Eventuální nejasnosti je možno konzultovat na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 31, v rámci Dne otevřených dveří nebo v konzultačních hodinách garanta oboru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info