Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Popis oboru

Jednooborové studium je určeno absolventům bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Lektorství cizího jazyka – anglický jazyk, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského stupně programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy (dvouoborové studium) na pedagogických fakultách.

Cílem studia je poskytnout kvalitní vzdělání budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí.

V magisterském studiu je prioritou studium didaktiky anglického jazyka a vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Je kladen důraz na didaktické vyústění všech disciplín a na aplikaci všech získaných poznatků na pedagogickou praxi na druhém stupni základních škol.

Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách. Vyučovací metody a postupy na Katedře anglického jazyka jsou koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model.

Úspěšný absolvent je schopen

 • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na minimální úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • ovládat problematiku základních lingvistických disciplín;
 • tvůrčím způsobem analyzovat různé typy textů, interpretovat je a využít při vytváření praktických cvičení ve své pedagogické praxi;
 • aplikovat poznatky z oboru lingvistika získané během studia ve své profesi pedagoga;
 • interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem;
 • analyzovat vliv interkulturních faktorů na komunikaci mezi příslušníky různých kultur;
 • posoudit dopad specifických sociokulturních faktorů, zejména předsudků, rasismu a xenofobie, na současnou společnost;
 • aplikovat své znalosti kultury ve své pedagogické praxi;
 • demonstrovat znalosti z oblasti angloamerické literatury včetně literatury vhodné pro děti a mládež;
 • kriticky zhodnotit text a zasadit jej do historického, kulturního a společenského kontextu;
 • vybrat literární text vhodný pro základní školu a využít ho pro rozvoj komunikační kompetence, ale i pro osobnostní rozvoj žáků;
 • rozumět základům problematiky osvojování jazyka, znát základní kurikulární dokumenty relevantní pro výuku anglického jazyka;
 • plánovat vyučovací jednotku, užívat kombinaci metod a forem výuky, včetně moderních přístupů (projektová výuka, e-learning) a kriticky je hodnotit;
 • vybrat relevantní materiály pro výuku na základní škole a kreativně je zpracovat.

Uplatnění absolventů

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní pracovat jako učitel anglického jazyka na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu. Mimo to je kvalifikován působit v jazykových školách a v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je schopen také pracovat v neučitelské sféře na pozicích, které vyžadují vynikající znalost angličtiny (např. ve veřejné správě).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina, čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají
- písemný test zahrnující oblast "Základy věd o člověku"
- písemný test z anglického jazyka
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/info-oborove-zkousky-nmgr/

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Oborové zkoušky
Anglický jazyk

Informace na webové stránce fakulty
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečtena 1/4 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Výsledek ve skupině uchazečů se vyjadřuje percentilem. Percentil vyjadřuje, kolik procent účastníků testu měl stejný nebo horší výsledek než Vy. Výsledková listina je vytvořena seřazením součtu hodnot získaných percentilů všech součástí přijímacích zkoušek od nejvyššího po nejnižší.

Základy věd o člověku

Informace na webové stránce fakulty
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy

Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečtena 1/4 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Výsledek ve skupině uchazečů se vyjadřuje percentilem. Percentil vyjadřuje, kolik procent účastníků testu měl stejný nebo horší výsledek než Vy. Výsledková listina je vytvořena seřazením součtu hodnot získaných percentilů všech součástí přijímacích zkoušek od nejvyššího po nejnižší.

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/anglictina

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info