Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Popis oboru

Jednooborové studium je určeno absolventům bakalářského programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Lektorství cizího jazyka – anglický jazyk, bakalářského programu Filologie, studijního oboru Anglický jazyk a literatura na filozofických fakultách, případně bakalářského stupně programu Specializace v pedagogice, studijního oboru Pedagogické asistentství anglického jazyka pro základní školy (dvouoborové studium) na pedagogických fakultách.

Cílem studia je poskytnout kvalitní vzdělání budoucím učitelům anglického jazyka na ZŠ v inspirativním, podnětném a tvořivém prostředí.

V magisterském studiu je prioritou studium didaktiky anglického jazyka a vytváření vztahů mezi jednotlivými lingvistickými, kulturními a literárními disciplínami a didaktikou angličtiny. Je kladen důraz na didaktické vyústění všech disciplín a na aplikaci všech získaných poznatků na pedagogickou praxi na druhém stupni základních škol.

Orientace na cílovou skupinu budoucích učitelů se projevuje také ve vyučovacích metodách. Vyučovací metody a postupy na Katedře anglického jazyka jsou koncipovány tak, aby mohly budoucím učitelům sloužit jako model.

Úspěšný absolvent je schopen

 • ovládat mluvený i psaný anglický jazyk na minimální úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • ovládat problematiku základních lingvistických disciplín;
 • tvůrčím způsobem analyzovat různé typy textů, interpretovat je a využít při vytváření praktických cvičení ve své pedagogické praxi;
 • aplikovat poznatky z oboru lingvistika získané během studia ve své profesi pedagoga;
 • interpretovat specifické vztahy mezi kulturou a jazykem;
 • analyzovat vliv interkulturních faktorů na komunikaci mezi příslušníky různých kultur;
 • posoudit dopad specifických sociokulturních faktorů, zejména předsudků, rasismu a xenofobie, na současnou společnost;
 • aplikovat své znalosti kultury ve své pedagogické praxi;
 • demonstrovat znalosti z oblasti angloamerické literatury včetně literatury vhodné pro děti a mládež;
 • kriticky zhodnotit text a zasadit jej do historického, kulturního a společenského kontextu;
 • vybrat literární text vhodný pro základní školu a využít ho pro rozvoj komunikační kompetence, ale i pro osobnostní rozvoj žáků;
 • rozumět základům problematiky osvojování jazyka, znát základní kurikulární dokumenty relevantní pro výuku anglického jazyka;
 • plánovat vyučovací jednotku, užívat kombinaci metod a forem výuky, včetně moderních přístupů (projektová výuka, e-learning) a kriticky je hodnotit;
 • vybrat relevantní materiály pro výuku na základní škole a kreativně je zpracovat.

Uplatnění absolventů

Studiem magisterského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní pracovat jako učitel anglického jazyka na druhém stupni základní školy a nižším gymnáziu. Mimo to je kvalifikován působit v jazykových školách a v mimoškolních (např. volnočasových) institucích. Je schopen také pracovat v neučitelské sféře na pozicích, které vyžadují vynikající znalost angličtiny (např. ve veřejné správě).

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk angličtina, čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají písemný test zahrnující oblast "Základy věd o člověku" (Pedagogika, předmět, disciplíny; Základní pojmy pedagogiky; Výchova (edukace); Funkce a cíle výchovy; Činitelé výchovy; Prostředky výchovy; Formy výchovy; Současné pedagogické koncepce; Český školský systém; Vzdělávání a vzdělání; Cíle a obsah vyučování, kurikulum; Didaktické principy; Vyučovací metody; Vyučovací formy; Vyučovací prostředky; Hodnocení žáka; Alternativní školy a inovace ve vzdělávání; Pedagogická komunikace; Teorie a metodika výchovy (výchovy v užším slova smyslu); Pojetí výchovy; Druhy výchov; Hodnotová orientace; Metody a prostředky výchovy; Rodina jako výchovný činitel; Prostředí; Výchovné problémy (např. agresivita, šikana, kázeň); Mimoškolní výchova; Environmentální výchova; Multikulturní výchova; Speciální pedagogika, předmět, základní pojmy, disciplíny; Filosofie, předmět, disciplíny; Přehled základní směrů a jejich představitelů; Psychologie, předmět, metody, disciplíny, směry; Obecná psychologie; Psychologie osobnosti; Dějiny psychologie; Metodologie psychologie; Přehled základních témat vývojové, sociální a pedagogické psychologie).

Ukázka testu z přijímacího řízení 2007 je zveřejněna na www.ped.muni.cz/wstud pod odkazem Přijímací řízení.

Dále uchazeči mají povinnost absolvovat oborový test z anglického jazyka.

Písemná přijímací zkouška z anglického jazyka je na úrovni Advanced (C1). Zkouška se skládá z testu s výběrem odpovědí z oblasti slovní zásoby, mluvnice a porozumění textu. Několik otázek zjišťuje základní orientaci uchazečů v oblasti reálií anglicky mluvících zemí. Požadovaná úroveň odpovídá mezinárodní zkoušce CAE (tj. úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce). Konkrétně to znamená, že uchazeč rozumí relativně dlouhým a složitým faktografickým či literárním textům a rozpozná jejich styl, specializovaným článkům i odborným instrukcím. Dokáže se vyjadřovat plynule a spontánně ve společenském i pracovním styku, aniž by musel často hledat vhodná slova. Je schopen přesně formulovat myšlenky a názory, jasně a podrobně popsat i složitá témata, rozvinout podstatné body a vhodně uzavřít svůj projev, a to jak ústně, tak písemně.

Kritéria hodnocení

viz www.ped.muni.cz/wstud pod odkazem Přijímací řízení

Nejčastěji zapisované předměty

Další informace

http://katedry.ped.muni.cz/anglictina

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info