Speciální andragogika

Popis oboru

Cílem studia oboru Speciální andragogika je připravit absolventy na práci v oblasti diagnostiky, intervence, výchovy, vzdělávání a poradenství, a to nejen v oblasti školské, ale zejména v rámci resortů ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva vnitra. Speciální andragogika se zaměřuje na dospělé jedince se speciálními potřebami, zejména zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Vedle edukace dospělých osob nelze opomíjet také přesah do dalších oblastí života, zejména pracovního uplatnění, trávení volného času, atp. Obor Speciální andragogika reaguje na demografické změny v populaci – zejména zvyšující se věk populace, lidé s postižením se dožívají vyššího věku a narůstá jak počet lidí s demencí, tak počet aktivních seniorů, dále reaguje na legislativní změny zohledňující tento vývoj a rovněž na dění ve společnosti, které se odráží do života lidí, jejich chování a mezilidských vztahů. Speciální andragogika vychází z respektování a naplňování práv každého člověk, zejména práva na participaci ve všech oblastech života a podporu života v přirozeném prostředí. Obsahová náplň studijního oboru vychází ze skutečnosti, že je i po ukončení povinné školní docházky nutná kontinuita ve vzdělávání a rozvoji schopností a kompetencí nezbytných pro život v současné společnosti. Cílem studia je připravit odborníky pro práci s lidmi s postižením nebo znevýhodněním v dospělém a seniorském věku, se zaměřením na jejich další vzdělávání, podporu, poradenskou činnost a intervenci v kritických bodech jejich životní dráhy. Obor je realizován v prezenční a kombinované formě studia. Je členěn na dvě povinně volitelné specializace, které jsou zaměřeny na okruh jedinců se zdravotním postižením nebo sociálně patologickými projevy chování.

Obsahem studia je základní oborový vysokoškolský kurz s důrazem na aplikační stránku oboru. Studijní obor Speciální andragogika je zpracován v souladu s aktuálním zněním Standardů Akreditační komise pro studijní program Speciální pedagogika. Rovnocennou částí studia je společný základ studia, který zahrnuje předměty psychologické, pedagogické, komunikační (včetně cizího jazyka) a obecně kultivační. Vše je doplněno oborovou praxí a její reflexí. Pedagogicko-psychologické disciplíny zajišťují přípravu na edukační a výchovnou práci.

Úspěšný absolvent je schopen

  • aplikovat odborné znalosti a dovednosti z oblasti speciální pedagogiky a speciální andragogiky;
  • používat vhodné komunikační strategie u dospělých jedinců s ohledem na jejich možnosti, dovednosti a aktuální životní situaci;
  • zvolit a uplatňovat adekvátní přístupy k lidem s postižením či znevýhodněním;
  • orientova se v aktuálních přístupech zaměřených na poradenství a podporu osob se specifickými potřebami v období dospělosti a v seniorském věku, jejich rodin a sociálního okolí (diagnostika, individuální plán podpory, intervence, práce s jednotlivcem a s
  • analyzovat životní situace osob s postižením či znevýhodněním a volit vhodný postup pro intervenci a podporu, jsou schopni vytvářet a provádět vlastní aktivity, reflektovat své schopnosti a dovednosti;
  • provádět speciálně pedagogickou či poradenskou činnost;
  • metodologicky navrhnout a zpracovat aplikovaný výzkum se zaměřením na dospělé jedince s postižením či znevýhodněním a argumentovat ve prospěch zvoleného postupu.

Uplatnění absolventů

Absolventi studia najdou uplatnění v zařízeních resortů školství, práce a sociálních věcí, v resortu spravedlnosti, v rámci neziskových organizací a ve státní správě. Budou schopni provádět speciálně pedagogickou/andragogickou diagnostiku, intervenci, poradenství a plánování u jedinců se zdravotním postižením a poruchami adaptace, chování a emocí v dospělém věku a lidí v seniorském věku. Absolventi získávají kompetence ke speciálně pedagogické činnosti v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi studia speciální andragogiky budou kvalifikováni pro speciálně pedagogickou, poradenskou i řídící činnost u lidí v období dospělosti a v seniorském věku zejména v těchto zařízeních a institucích:

- v pobytových zařízeních pro osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, seniory a osoby s tzv. problémovým chováním (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, azylové domy),

- v terénních i ambulantních sociálních službách (např. stacionáře, sociálně-terapeutické dílny, centra denních služeb),

- v institucích zaměřených na vzdělávání a další vzdělávání dospělých osob,

- v chráněných dílnách i dalších alternativních formách zaměstnávání (sociální podniky atp.),

- ve státní správě (úřady práce, krajské a okresní úřady, odbory sociálních věcí),

- v nestátních a neziskových organizacích podporujících jedince s postižením nebo znevýhodněním a jejich rodiny (včetně agentur podporovaného zaměstnávání),

- ve zdravotnických zařízeních (psychiatrické nemocnice, oddělení, hospice),

- v poradenských centrech,

- v zařízeních nápravné péče,

- v rámci probační a mediační služby,

- ve vazebních věznicích a věznicích,

- v centrech pro léčbu závislostí, terapeutických komunitách,

- ve střediscích pro uprchlíky.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia magisterský navazující na bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 2 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální andragogika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Studium je určeno absolventům příslušného bakalářského oboru.

INFORMACE O PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

INKLUZIVNÍ (SPECIÁLNÍ) PEDAGOGIKA

Uchazeči vykonají písemný test z inkluzivní (speciální) pedagogiky, podrobněji na webu fakulty.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/podminky-pro-prijeti-ke-studiu.

Oborové zkoušky
Inkluzivní (speciální) pedagogika (písemný test)

www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/navazujici-magisterske-programy#c842

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Bližší informace o studiu viz internetové stránky katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty MU pod odkazem studium (http:// www.ped.muni.cz/wsedu) institutut výzkumu inkluzivního vzdělávání (http:// www.ped.muni.cz/iviv) .

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info