Chemie životního prostředí

Learn, discover, prove and apply

Popis oboru

Cílem studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými teoretickými a praktickými znalostmi z oblasti chemického znečištění prostředí a jeho důsledků. Absolvent oboru Chemie životního prostředí získá znalosti chemických disciplín, společných všem chemických oborům a vytvářejících teoretický i praktický základ pro další studium. Tyto obecně chemické vědomosti jsou dále prohloubeny v oblastech zaměřených na chemii životního prostředí, analytické metody využívané při stanovení chemických látek v prostředí a studium procesů v prostředí a účinků chemických látek na živé organismy. Absolvent studuje předměty, jejichž obsah je komplexně zaměřen na studium transportních a transformačních procesů ovlivňujících chování chemických látek v prostředí, studium vlastností jednotlivých abiotických i biotických složek prostředí spojené se studiem zdrojů, výskytu, chování a osudu chemických látek v jednotlivých složkách prostředí a studium vztahů mezi chemickými látkami v prostředí a jejich biologickými účinky. Značnou pozornost věnuje problematice odběrů, zpracování, analýzy a vyhodnocení získaných dat jako základu analytické chemie životního prostředí a také kvalitě získávaných laboratorních chemických dat a především komplexní interpretaci výsledků laboratorních i terénních experimentů. Má zkušenosti s moderními separačními a frakcionačními postupy a analytickými metodami umožňujícími stanovení chemických látek ve všech složkách prostředí ve stopových a ultrastopových množstvích. Nedílnou součástí studia jsou předměty zaměřené na toxikologii, ekotoxikologii, analýzu rizik, environmentální technologie, informatiku a modelování environmentálních procesů.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatně a tvořivě formulovat a řešit problémy;
 • využít znalosti ze základních chemických disciplin pro porozumění výskytu, osudu a účinkům chemikálií v prostředí;
 • rozumět environmentálním aspektům lidské činnosti a hodnotit environmentální vlivy technologií;
 • identifikovat, analyzovat a navrhovat řešení pro široké spektrum environmentálních problémů;
 • bezpečně a nezávisle pracovat s chemikáliemi v laboratoři včetně obsluhy řady přístrojů;
 • využívat metody environmentálního vzorkování a analýzy pro řešení konkrétních problémů;
 • navrhovat a realizovat chemické experimenty pro poznání environmentálních procesů, osudu chemických látek a jejich účinků;
 • analyzovat získaná data, interpretovat a diskutovat výsledky monitorovacích studií a laboratorních experimentů;
 • kombinovat vlastní informace s údaji z databází, hodnotit získané informace a připravovat odborné články a zprávy;
 • předpovídat a modelovat distribuce chemikálií v prostředí, jejich účinky a rizika;
 • prezentovat výsledky vlastní práce, diskutovat a komunikovat environmentální problémy (včetně anglického jazyka).

Uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky chemie s konkrétními praktickými postupy. Konkrétně jak přímo ve státních a soukromých organizacích zabývajících se kontrolou a ochranou životního prostředím, tak v analytických laboratořích průmyslových podniků, geologickém průzkumu, v klinických laboratořích, v hygienické službě, v agrochemických a zemědělských laboratořích, v laboratořích veterinárních zařízení, v laboratořích potravinářského a farmaceutického průmyslu, aj. Jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru.

Absolventi jsou schopni uplatnit se v komerčních institucích ve výzkumu, vývoji, výrobě a kontrole. Naleznou uplatnění v široké oblasti profesí, které vyžadují odborné vzdělání na vysokoškolské úrovni: zejména v chemickém, farmaceutickém a potravinářském průmyslu, kontrolních laboratořích v průmyslu, ochraně životního prostředí, ve zdravotnictví a zemědělství, v projekci a různých komerčních institucích, domácích i zahraničních.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia státní rigorózní zkouška
Forma státní rigorózní zkouška
Doba studia 0 let
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemie životního prostředí


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Kontaktní osoba: prof. Jana Klánová (klanova@recetox.muni.cz)

http://www.recetox.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info