Speciální biologie

Specializací k porozumění a praxi v biologii

Co se naučíte

Popis oboru

Tento obor není nabízen v českém jazyce

Navazující magisterský studijní obor "Speciální biologie" prohlubuje znalosti v rámci zvolených speciálních biologických disciplín, které si studenti osvojili během bakalářského studia. Stejně jako bakalářské studium tohoto oboru, tak i magisterský navazující studijní obor "Speciální biologie" se dělí do pěti směrů, které se během celé doby studia od sebe odlišují skladbou studijního plánu, tématy diplomových prací i předměty státní závěrečné zkoušky. Těmito pěti směry studia v rámci oboru jsou následující: Experimentální biologie rostlin, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Mikrobiologie a molekulární biotechnologie, Ekotoxikologie a Antropobiologie a antropogenetika. Absolventi magisterského oboru "Speciální biologie" získají hluboké znalosti ze zvolených oblastí experimentální biologie, a to nejen na úrovni teoretické, ale i praktické. V rámci zvoleného studijního směru vypracovávají i diplomovou práci, která jim umožňuje uplatnit tyto nabyté znalosti ve výzkumné praxi.

Kromě biologického vzdělání ve výše uvedených oblastech získá posluchač plnohodnotný základ chemie a analýzy životního prostředí a statistického hodnocení dat. Rozsáhlé teoretické znalosti absolventů jsou doplněny praktickými znalostmi, protože součástí výuky většiny předmětů jsou laboratorní a terénní cvičení a exkurze, kde si studenti osvojí většinu metod, které se užívají v ekotoxikologii a analýze životního prostředí v praxi.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie včetně vedení výzkumných projektových týmů.
  • Popsat detailně struktury a fyziologické funkce organismů, na které se specializuje.
  • Aplikovat pokročilé výzkumné metody a techniky využívané ve vědecké praxi dané specializace.
  • Rutinní a nezávislé práce v biologické a chemické laboratoři.
  • Plánovat pokročilé experimenty, získávat i komplikovaná a rozsáhlá data a statisticky je hodnotit.
  • Komunikovat anglicky zejména v oblasti přírodních věd, např. psaná vědecká sdělení nebo ústní prezentace výsledků.

Uplatnění absolventů

Cílem studia magisterského oboru "Speciální biologie" je poskytnout absolventům takové informace a zkušenosti, které budou zárukou jejich vysoké adaptability v různých oblastech biologického výzkumu. Absolventi směru „Experimentální biologie rostlin“ mají hluboké znalosti o funkčních procesech v rostlinách a jejich společenstvech, které mohou uplatnit v teoretickém i praktickém výzkumu ve výzkumných ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství, šlechtitelských ústavech a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí. Absolventi směru „Experimentální biologie živočichů a imunologie" získávají možnosti uplatnění v základním nebo aplikovaném výzkumu v ústavech AV ČR i resortních ústavech, a to jak veterinárně, tak humánně orientovaných. Absolventi také nalézají uplatnění v soukromých firmách orientovaných na biomedicínskou praxi nebo farmaceutický průmysl. Absolventi směru "Mikrobiologie a molekulární biotechnologie" nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví (více informací zde), potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních. Absolventi směru Ekotoxikologie nacházejí uplatnění v soukromém i státním sektoru, a to od odborných pozic (biologické, ekotoxikologické, biochemické a analytické laboratoře) až po řídicí funkce (např. hodnotitelé rizik, vedení monitoringu životního prostředí, environmentální management, podniková ekologie apod.). Jsou tak vhodně vybaveni na práci v institucích ochrany a kontroly životního prostředí (výzkumné instituce, povodí, zdravotní ústavy, hygienické stanice, odpadové hospodářství) i pro soukromé podnikání nebo průmyslové podniky.

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Přijímací zkouška

Bohužel nejsou k dipozici žádné detailní informace o přijímacím řízení.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Speciální biologie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Informace o studiu

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia Státní rigorózní zkouška
Forma prezenční ne
kombinovaná ne
Doba studia 0 let
Vyučovací jazyk