Informace o projektu

Čtenářské strategie jako faktor optimalizace rozvoje čtenářské gramotnosti

Kód projektu
MUNI/41/35-B-C/2005
Období řešení
1/2005 - 1/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Funkční gramotnost pojímáme jako čtení a psaní nad úrovní elementární gramotnosti. Jako schopnost používat tištěný a písemný materiál k uspokojení širokých potřeb člověka, k rozšiřování vědomostí a rozvoji potenciálu osobnosti. Není to čtení v technickém slova smyslu, ale zpracování informací uvedených v textu a jejich použití na řešení určité situace. Vycházíme z pojetí, že osvojování gramotnosti v nejširší použitelné podobě (tzv. funkční gramotnost) je aktivní, dynamický, dlouhodobý a mnohovrstevný proces, který má smysl pouze v propojení všech podoblastí. Čtenářskou gramotnost chápeme jako podkategorii funkční gramotnosti, jejíž je nedílnou součástí. V našem pojetí je základním předpokladem k rozvoji funkční gramotnosti rozvoj gramotnosti čtenářské, která ale více než ke čtenářským a písařským dovednostem směřuje k osovojování kompetencí v ostatních podoblastech gramotnosti. Domníváme se, že úroveň čtenářské (písařské) gramotnosti přímo podmiňuje úspěšnost žáka při osvojování dalších podoblastí gramotnosti (literární, přírodovědná, matematická, dokumentová, informační, sociální). Dalším polem zájmu jsou faktory, které ovlivňují samotný vznik a rozvoj čtenářské gramotnosti. Můžeme je rozdělit na endogenní a exogenní. V zahraniční literatuře existuje řada publikací zaměřujících se na oblast čtenářských strategií, jejich vznik, podstatu, vývoj, vztah mezi úspěšností ve čtení a využívání těchto strategií. V našich zemích tato literatura zatím chybí. V rámci projektu ověříme efektivitu čtenářských strategií při práci s textem. Zaměříme se také na zkoumání práce učitelů se čtenářskými strategiemi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info