Informace o projektu

Studium genetické predispozice hostitele a jeho mikrobiomu ve vztahu k chorobám dutiny ústní na jícnu

Kód projektu
ROZV/23/LF1/2019
Období řešení
5/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je prohloubení znalostí o molekulární podstatě chorob s multifaktoriální etiopatogenezí, jako je parodontitida, zubní kaz, recidivující aftózní stomatitida, orální lichen planus I lichenoidní reakce, achalázie nebo gastroezofageální ref/uxní choroba. Projekt má tři roviny i) studii kontrol a případů zaměřenou na determinaci genových variant a stanovení exprese genů a proteinů v plazmě nebo tkáni získané biopsií, ii) analýzu mikrobiomu dutiny ústní nebo jícnu, a iii) farmakogenetickou studii.
Metodicky se bude jednat o izolaci ONA, RNA z krve/z tkání pacientů. Stanovovat budeme varianty genů/míru exprese genů s využitím postupů založených na polymerázové řetězové reakci (PCR), včetně sekvenací. Rovněž složení mikrobiomu horní části gastrointestinálního traktu pacientů bude sledováno pomocí PCR metodik. Koncentraci vybraných proteinů v plazmě/tkáni budeme analyzovat pomocí imunochemických metod, případně hmotnostní spektrometrie. Sledováni budou dospělí i děti, kteří by/i/budou anamnesticky vyšetřeni na Gastroenterologické klinice a/nebo Chirurgické klinice LF MU a FN Brno, nebo Stomatologické klinice LF MU a FNUSA.
Výsledky genetických, imunologických a biochemických analýz získaných v těchto studiích kontrol a případů budou statisticky vyhodnoceny a budou dány do vztahu s klinickými parametry a mikrobiálním profilem pacientů. Data budou prezentována formou originálních vědeckých prací v časopisech s mezinárodním významem s impakt faktorem.

Publikace

Počet publikací: 10