Informace o projektu
Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA20-05484S
Období řešení
1/2020 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Karlova v Praze

Současný výzkum učení se angličtině jako cizímu jazyku často využívá při měření vnímaných jazykových znalostí a dovedností a motivace data založená na sebehodnocení získaná pomocí dotazníků. Ukazuje se však, že přesnost takto získaných dat může být snížena v důsledku rozdílů v užívání škály různými skupinami respondentů. V tomto projektu budeme zkoumat rozdíly v užívání škál mezi českými žáky nižšího sekundárního stupně při hodnocení vnímaných znalostí a dovedností v oblasti angličtiny jako cizího jazyka a motivace k učení se angličtině jako cizímu jazyku v rozsáhlém dotazníkovém šetření. Dále budeme též zkoumat vztah mezi těmito koncepty a školními a individuálními charakteristikami (školní, rodinné, vrstevnické a individuální faktory) a jak tyto vztahy mohou být ovlivněny rozdíly v užívání škál. Projekt se zaměřuje na mezeru v současném výzkumu v oblasti paradoxního negativního vztahu mezi motivací a výsledky žáků v kontextu výzkumu angličtiny jako cizího jazyka. Výsledky projektu zahrnují publikace v impaktovaných, ve Scopus zařazených a dalších recenzovaných časopisech.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  8 – Důstojná práce a ekonomický růst Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 9


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info