Informace o projektu

Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu (HYMON)

Logo poskytovatele
Kód projektu
NFP304011AZF1
Období řešení
9/2021 - 4/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Ostravská univerzita v Ostravě
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Globální pandemie COVID-19, mimo zdravotních a společenských dopadů, způsobila přesun vzdělávání z prezenční do distanční formy. V první vlně byly na komunikaci mezi vyučujícími a studenty využívané zejména online komunikační platformy. S nástupem druhé vlny je patrný progres ve využívání dalších online nástrojů umožňujících obohacení výuky. Nevýhodou těchto způsobů výuky je, že neumožňují plnohodnotný typ online / distanční výuky, která by nebyla vázaná na přímou online přítomnost vyučujícího a studenta. Nutnost současné online přítomnosti studenta a vyučujícího během distančního vzdělávání se jeví jako velmi kritický prvek pro studenty lékařských a nelékařských zdravotnických oborů. Pokud mají studenti přístup ke správné technologii, online studium bez přímé online přítomnosti vyučujícího může být stejně efektivní, resp. efektivnější než dosavadní prezenční forma vzdělávání. Při optimální formě e-learningu student obvykle potřebuje méně času na zvládnutí téhož studijního materiálu než při tradičním prezenčním vzdělávání. Při současně dostupných online vzdělávacích platformách vyžaduje plnohodnotná distanční výuka mnohem více úsilí a času pedagogů a studentů. Je proto nutné vyvinout takovou online vzdělávací platformu - e-learning, která by byla flexibilní, t. j. nenavázaná na přítomnost vyučujícího a studenta, efektivní a interaktivní. Cílem projektu je vytvořit e-learningová vzdělávacím platformu pro potřeby pregraduálního vzdělávání studentovu lékařských, nelékařských oborů a postgraduální vzdělávání odborníků v oblasti hyperbarické medicíny s dopadem na přeshraniční území. Předmět hyperbarická medicína se použije Jako tzv. "Proof of concept" využitelnost vyvíjené e-learningové vzdělávací platformy na univerzitách v oprávněném území v ČR a SR

Tento projekt je podpořen z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika (https://www.sk-cz.eu/).

Rozpočet projektu:
Celková výše dotace: 318 095,95 EUR
Dotace poskytnutá EU: 270 381,55 EUR
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 9 909,80 EUR
Dotace ze státního rozpočtu SR: 11 990,00 EUR
Vlastní z vlastních zdrojů příjemců: 25 814,59 EUR

Aktivity projektu:
Vytvoření realizačního týmu a definování požadavků na e-learningovou vzdělávací platformu (potřeb, možných problémů apod.)
Vytvoření online prostředí platformy, testování funkcionality
Tvorba databáze přednášek, úkolů, zásobníku testových otázek
Spuštění e-learningové vzdělávací platformy.

Výsledky

Hlavní cíle a výsledky projektu: Hlavním cílem projektu je vytvoření online vzdělávací platformy pro studenty lékařských a nelékařských oborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu, její otestování a zavedení do výuky.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info