Informace o publikaci

Prostorová diverzita společenstev vodních bezobratlých na prameništních slatiništích v Západních Karpatech

Logo poskytovatele
Autoři

RÁDKOVÁ Vanda KŘOUPALOVÁ Vendula BOJKOVÁ Jindřiška SYROVÁTKA Vít

Rok publikování 2012
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis V oblasti Západních Karpat se nachází velké množství prameništních slatinišť, která jsou většinou poměrně malá a izolovaná. Tato oblast je jedinečná přítomností různých ekologických typů slatinišť a je proto výtečným modelovým územím pro studium společenstev vodních bezobratlých a jejich diverzity v tomto typu mokřadů. Prameništní slatiniště vykazují relativně stálé abiotické podmínky, které jsou spíše homogenní z pohledu vlastností substrátu a vodnosti. Na studovaných lokalitách jsme se proto zaměřili na detailní studium dvou nejvíce odlišných mesohabitatů (A – tekoucí voda, B – stojatá voda). Na 34 lokalitách byly odebrány kvantitativní vzorky makrozoobentosu a měřeny různé proměnné prostředí (např. pH, teplota, konduktivita, obsah kyslíku), byly zapisovány vegetační snímky, provedena chemická analýza vody a granulometrická analýza substrátu. Lokality byly vybrány tak, aby byla rovnoměrně pokryta celá délka hlavního ekologického gradientu studované oblasti, gradientu minerální bohatosti. Jeho vliv na skladbu společenstev byl prokázán již v případě vegetace, krytenek, malakofauny nebo opaskovců. Pro tuto studii byly vybrány tři taxonomické skupiny – opaskovci (Clitellata), pošvatky (Plecoptera) a pakomárovití (Diptera, Chironomidae), které se liší svými ekologickými nároky a disperzními schopnostmi. Hlavním cílem studie je testovat, zda existují rozdíly v diverzitě těchto taxocenóz mezi hlavními mesohabitaty slatinišť (A, B) a do jaké míry se diverzita opaskovců, pošvatek a pakomárovitých na těchto mesohabitatech mění v průběhu gradientu minerální bohatosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info