Informace o publikaci

CHARACTERIZATION OF SILVER NANOPARTICLES

Název česky Charakterizace nanočástic stříbra
Autoři

ŽUPKOVÁ Svatava SOPOUŠEK Jiří ŠÍDLO Michal BURŠÍK Jiří

Druh Článek ve sborníku
Konference XII pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Ostatní materiály
Klíčová slova Ag nanoparticle DLS Plasmon fluorescence size
Popis Pochopení chování a charakterizace koloidních nanočástic je velmi důležitá pro jejich použití v oblasti výzkumu a technologií. Roztoky koloidního stříbra mají mnoho zajímavých vlastností, jako je povrchová plasmonová rezonance. Plazmony jsou optické efekty pozorované u stříbra, zlata, mědi a dalších nanočástic.Hodnota vlnové délky je závislá na velikosti částic a jejich tvaru, na vlastnostech rozpouštědla nebo absorpčních vlastnostech. Jako vzorku byly použity nanočástice stříbra, které byly rozptýlené ve vodném roztoku.Fluorescence, velikost a zeta-potenciál dvou vzorků, každý s jiným datem přípravy byly měřeny. Koloidní roztoky byly zkoumány pomocí fluorescenční spektroskopie, dynamického rozptylu světla, elektronovou mikroskopií a elektroforetickým rozptylem světla pro stanovení zetapotentialu.
Související projekty: