Informace o publikaci

Funkce proteinu c-Myb ve vybraných aspektech kancerogeneze

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

KNOPFOVÁ Lucia

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Informační listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova c-Myb, breast cancer, migration, invasion, metastasis, extravasation, matrix metalloproteinase, cathepsin D, extracellular matrix
Popis Protein c-Myb je klíčový transkripční faktor pro fyziologickou regulaci kmenových a progenitorových buněk v kostní dřeni, střevních kryptách a v neurogenních oblastech mozku. Jeho deregulace je spojena s různými typy nádorových onemocnění, včetně prsních karcinomů. Tato práce se zabývá proteinem c-Myb v kontextu prsních karcinomů se zaměřením na jeho význam pro invazivitu a metastázování těchto nádorů. Zjistili jsme, že účinek ektopické exprese c-Myb na migraci a invazivitu buněk prsních nádorů in vitro je závislý na podmínkách, konkrétně na (ne)přítomnosti chemoatraktantu a složení extracelulární matrix. Ortotopicky implantované buňky 4T1MYBup tvoří v myších BALB/c pomaleji rostoucí nádory, které spontánně metastázují do kostí a jater, nikoli do plic, na rozdíl od nádorů kontrolních, které zakládají metastázy v kostech, játrech i plicích. Snížená frekvence plicních metastáz nádorů MYBup může být důsledkem omezené schopnosti cirkulujících nádorových buněk exprimujících exogenní MYB vstupovat přes cévní stěnu s kontinuální bazální membránou do plicního parenchymu. Zjistili jsme, že buňky MDA-MB-231MYBup mají ve srovnání s kontrolními buňkami sníženou schopnost transendoteliální migrace in vitro. Identifikovali jsme několik genů, jejichž exprese je deregulovaná v buňkách MYBup. Katepsin D, matrixová metaloproteináza 1 a 9 (MMP1/9) jsou spolu se signální dráhou JNK (c-Jun NH2-terminální kináza) pravděpodobně určujícími faktory zprostředkujícími účinek proteinu c-Myb na migraci a invazivitu buněk MDA-MB-231 in vitro. Myb-řízená represe Mmp1a a Msn v buňkách 4T1 by mohla být alespoň částečně příčinou selektivní inhibice plicních metastáz nádorů MYBup v myším modelu in vivo. Analýza expresních dat klinických vzorků prsních karcinomů uložených v databázích Oncomine a GEO naznačila relevanci pozorované inhibice MMP1/MSN proteinem c-Myb pro prognózu a metastázování karcinomů prsu onkologických pacientek.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info