Informace o publikaci

Analýza genů regulujících apoptózu u zinek rezistentních buněčných linií

Autoři

HOLUBOVÁ Monika AXMANOVÁ Martina GUMULEC Jaromír BALVAN Jan SZTALMACHOVÁ Markéta RAUDENSKÁ Martina KIZEK René ADAM Vojtěch MASAŘÍK Michal

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Východiska Apoptóza je proces důležitý pro přežití a správný vývoj mnohobuněčného organismu, dokáže účinně odstranit poškozené nebo patogenem napadené buňky bez zánětlivé odpovědi. Přestože jsou dráhy zapojené do regulace apoptózy podrobně popsány, orgánově či nádorově specifické pochody nejsou zcela jasné. Právě porozumění specifickým poruchám regulace u jednotlivých typů nádorů může výrazně přispět takováto onemocnění úspěšně a cíleně léčit. Zajímavou a jen částečně objasněnou oblastí je zinkem modulovaná apoptóza u karcinomu prostaty. Zinečnaté ionty jsou nejen strukturální komponentou, ale působí jako regulační substance řady kaskád včetně apoptických. Právě progrese tohoto nádorového onemocnění je spojena s dysbalancí intracelulárních zinečnatých iontů. V našich dřívějších studiích jsme prokázali zapojení těchto iontů do tzv. vnitřní apoptické kaskády; zinečnaté ionty působí proapopticky zvýšením poměru mRNA BAX/Bcl-2. Na toto bylo navázáno vytvořením zinek rezistentních buněčných linií odvozených z nádorových i nenádorových buněk prostaty. Cílem bylo namodelovat karcinom prostaty s metabolismem zinečnatých iontů podobným jako u nenádorových prostatických buněk. Na tomto modelu byly dále popsány změny v expresi genů spojených s apoptózou, invazivitou a rezistencí k zinku. Materiál a metody V experimentu byly použity linie PC-3 (prostatická nádorová linie odvozená z kostní metastázy) a PNT1A (odvozená ze zdravé prostatické tkáně). Buňky byly kultivovány v odpovídajícím médiu s postupně zvyšující se koncentrací zinečnatých iontů (přídavek Zn2SO4). Po dosažení požadované koncentrace, byly sklizeny. Následně byla vyizolována RNA, proveden přepis do cDNA a pomocí RealTime-PCR byla stanovena relativní exprese vybraných genů. Vyhodnocení bylo provedeno metodou ddCt. Výsledky byly hodnoceny v SW Statistica 10 za užití obecných regresních modelů a hierarchické shlukové analýzy, hladina p < 0.05 byla považována za signifikantní. Výsledky Použité linie byly viabilní i v koncentracích zinku vysoce převyšujících jejich běžnou IC50. Po porovnání exprese byly zjištěny signifikantní rozdíly v expresi významných regulačních genů mezi standardními liniemi a liniemi zinek rezistentními i mezi jednotlivými treatmenty. Statistický rozdíl mezi liniemi byl prokázán u genu p53 (exprese nižší u nádorové linie, p = 0,001) nebo u MT2A (vyšší u nádorové linie, p = 0,04). Signifikantní trend v závislosti na koncentraci byl popsán u Bcl-2 (linie PNT1A, r = -0,99, p = 0,001) a u FOS (linie PC-3, r = -0,98, p = 0,037), u obou snižující se v závislosti na koncentraci. Závěr Tyto výsledky naznačují, že vlivem zinečnatých iontů skutečně dochází k ovlivnění významných regulačních drah uvnitř buňky, jako je apoptóza, buněčné dělení nebo invazivita.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info