Informace o publikaci

Behaviorální determinanty osteoporózy: je třeba edukovat ženy v prevenci osteoporózy?

Autoři

TROJANOVÁ Blanka

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktická gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Osteoporosis; non-pharmacological prevention; behavioral determinants; educational needs
Popis Cíl: Cílem studie bylo ověřit edukační potřebu žen v prevenci osteoporózy na základě výskytu ovlivnitelných rizikových faktorů nemoci u žen ve věkových skupinách a vlivu těchto faktorů na hodnocení vlastního zdraví. Materiál a metodika: Šetření probíhalo u 737 žen v městě Brně. Byl použit modifi kovaný dotazník CINDI Health Monitor. Ženy byly stratifi kovány podle věku: skupina A (16–24 let), skupina B (25–49 let) a skupina C (50–65 let). Byl sledován výskyt rizikového chování v kategorii kouření tabáku, nevhodné nutrice, nadměrné konzumace alkoholu, nízké fyzické aktivity, krajních hodnot BMI a vliv těchto faktorů na hodnocení vlastního zdraví. Výsledky byly porovnány mezi věkovými skupinami žen. Pro statistické hodnocení byl použit test ANOVA a Fisher's Exact Test. Výsledky: Byly nalezeny signifi kantní rozdíly ve výskytu kouření tabáku – nejvíce kouřila skupina A (p < 0,05), nevhodné stravovací návyky byly nejvýraznější u skupiny A (test ANOVA < 0,05), nadměrná konzumace alkoholu byla nejvyšší u skupiny A (p < 0,05), rizikový faktor nedostatečné fyzické aktivity byl všeobecně významný (p < 0,05) a s věkem se zvyšoval. Na hodnocení vlastního zdraví mělo kouření vliv pouze u skupiny A (p < 0,05), nevhodné stravování mělo vliv u skupiny B (p < 0,05), nadměrná konzumace alkoholu neměla vliv u žádné skupiny (p > 0,05). Fyzická aktivita měla vliv u všech skupin (p < 0,05), hodnota BMI měla vliv jen u skupiny C (p < 0,05). Závěr: Studie prokázala, že rizikové faktory se nejvíce vyskytují u skupiny mladých žen, zároveň nejsou těmito ženami považovány za rizikové. Potřeba edukovat zejména mladé ženy v prevenci osteoporózy se jeví nezbytnou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info