Informace o publikaci

Weeds shift from generalist to specialist: narrowing of ecological niches along a north-south gradient

Název česky Polní plevele se mění z generalistů na specialisty – zužování ekologických nik podél severojižního gradientu
Autoři

ŠILC Urban LOSOSOVÁ Zdeňka VRBNIČANIN Sava

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Preslia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Balkan; Caucalidion; central Europe; niche width; species co-occurrence; weed vegetation
Popis Šířka ekologické niky druhů se mění se změnou environmentálních podmínek. Zvláště na okraji svého areálu se druhy stávají specializovanějšími. Cílem práce je srovnání šířky ekologických nik diagnostických druhů plevelové vegetace svazu Caucalidion ve dvou oblastech střední Evropy, lišících se svými klimatickými podmínkami, České republice a zemích severozápadního Balkánu. Polní plevele svazu Caucalidion byly do Evropy zavlečeny s počátkem zemědělství. Pocházejí zpravidla z jihovýchodní Evropy a Eurasie, přesto tyto rostliny přežívají ve střední Evropě v klimatických podmínkách, které se liší od jejich původního areálu. Pracovali jsme s databází fytocenologických snímků plevelové vegetace České republiky, zahrnující 3383 snímků, a databází snímků severovýchodního Balkánu, zahrnující 4505 snímků. Stanovili jsme diagnostické druhy svazu, které jsou společné pro oba regiony, a testovali jsme míru specializace těchto diagnostických druhů svazu v obou regionech. Jako míru specializace jsme použili algoritmus výpočtu společných výskytů druhů. Prokázali jsme, že všechny diagnostické druhy svazu jsou specializovanější v České republice než na Balkáně, tedy že se na svých stanovištích setkávají s méně druhy a mají zde užší ekologickou niku. Stanoviště, která v České republice osídlují, jsou bazičtější než na Balkáně. Vedle toho, že jsme potvrdili dosavadní předpoklady, které však nebyly dosud nikdy doloženy na reálných datech, jsou naše výsledky významné pro aplikaci v ochranářské praxi.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info