Informace o publikaci

Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy

Autoři

SVOBODOVÁ Eva KIRCHNER Karel

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Životné prostredie
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova anthropogenic changes; river bed; quantification human impact; protected areas
Popis Příspěvek se zaměřuje na sledování antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy a dopadů těchto změn na vodní režim a ráz krajiny. Na základě terénního výzkumu a studia mapových podkladů byly stanoveny 4 kategorie úprav vodních toků: I) napřímení vodního toku, II) napřímení vodního toku se zpevněním (vegetací, záhozem, dřevem), III) napřímení vodního toku a úplné zpevnění břehu, IV) zatrubnění koryta. Studovaná území jsou významná z hlediska povrchových a podzemních vod. Přestože jsou obě horní povodí součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, v minulosti zde došlo k rozsáhlým intervencím do přirozené říční sítě. Největší zásahy byly spojeny s velkoplošnými pozemkovými úpravami, s výstavbou a rozvojem sídel a komunikací. V těchto hydrologicky významných oblastech byla upravena více jak 1/2 vodních toků. Příspěvek si klade za cíl ukázat na konkrétní kategorie antropogenních zásahů do říční sítě a upozornit na potřebu citlivého přístupu k úpravám, se kterými je spojena řada nepříznivých dopadů, nejenom ve vodohospodářsky a ochranářsky zajímavých oblastech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info