Informace o publikaci

Chemical Wet Synthesis and Characterization of Copper-Silver Nanoparticles

Název česky Syntéza a charakterizace nanošástic měď-stříbro
Autoři

ZOBAČ Ondřej SOPOUŠEK Jiří VYKOUKAL Vít BURŠÍK Jiří ROUPCOVÁ Pavla

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference 6th International Conference NANOCON November 5th - 7th 2014
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www NANOCON 2014
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Klíčová slova Nanoalloys; TEM; DLS; CALPHAD
Přiložené soubory
Popis Nanočástice AgCu (NPS)s téměř eutektickým složením byly připraveny různými způsoby mokré syntézy. Nanočástice suspendované v nepolárních rozpouštědlech byly připraveny solvothermal syntézou z prekurzorů organokovovů. AgCu koloidy ve vodném roztoku byly získány hydridovou redukcí dusičnanů Ag a Cu za přítomnosti různých stabilizačních látek. Chemická složení bylo stanoveno pomocí indukčně vázané emisní spektrometrie (ICP-OES). Optické vlastnosti nanočástic byly sledovány pomocí UV-VIS spektrofotometru. Velikost koloidních nanočástic byla měřena jak dynamickým rozptylem světla (DLS) tak i metodou sledování XDR malých úhlů (SAXS). Zeta potenciál AgCu NPs byl měřen elektroforetickou metodou.Velikost a tvar kovového jádra nanočástic a morfologie agregátů byly zkoumány elektronovým mikroskopem (SEM, TEM a HRTEM), tepelné vlastnosti AgCu nanočástic byly hodnoceny pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (DSC), a rentgenové difrakční metody s řízenou změnou teploty (t -XRD). Úbytek hmotnosti při zahřívání v inertu a na vzduchu byl sledován pomocí termogravimetrické analýzy (TGA). Frakce organické hmoty byla odvozena z ICP-OES analýzy a srovnání s TGA. Hydrodynamická velikost AgCu NP měřená DLS byla porovnána s velikostí kovového jádra.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info