Informace o publikaci

Polymorphism 140A/G in lactotransferrin gene and its association with development of dental caries and gingivitis in children

Logo poskytovatele
Název česky Polymorfizmus 140 A/G v genu pro lactoferin a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitídě u dětí
Autoři

BARTOŠOVÁ Michaela BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra TREFNÁ Tereza VLAŽNÝ Jan MUSILOVÁ Kristína KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Zubní kaz a onemocnění závěsného aparátu zubu jsou světově nerozšířenější nemoci. V současné dostupné literatuře se poukazuje na funkci laktoferrinu v patogeneze vzniku zubního kazu a gingivitidy.Cílem studie bylo stanovit četnost polymorfizmu 140A/G v genu pro LTF a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitidy u dětí v české populaci. Materiál a metody: Do studie bylo zařazeno 637 dětí ve věku 11 – 13let. Byli rozděleni do dvou skupin s kazem (KPE1) a bez kazu (KPE=0) Skupina s kazem byla dále rozdělena dle závažnosti do podskupin s nízkou (KPE=1), střední (2KPE3) a vysokou (KPE4) kazivostí. Stupeň zánětu dásní byl hodnocen gingiválním indexem (GI) a podle něho byli děti rozděleni do skupin s (GI1) a bez (GI = 0) gingivitídy. LTF rs1126478 (140A/G exon 2, Lys/Arg) genotypy byli determinované polymerázovou řetězcovou reakcí a restrikční analýzou enzymem EarI. Výsledky: 155 (24.3%) dětí bylo bez kazu. Nebyl prokázán statistiky významný rozdíl medzi skupinou dětí s kazem a bez kazu v genotypových ani alelických frekvencích. Na základě rozdělení dětí do podskupin podle závažnosti zubního kazu nebyl opět stanoven statisticky významný rozdíl.. Gingivitida byla diagnostikována u 53.4% dětí. Rozdíl v alelických a genotypových frekvencích opět nebyl statisticky významný (p>0.05). Závěr: Polymorfizmus 140A/G nebyl asociován se vznikem a závažností zubního kazu a gingivitídou u dětí v české populaci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info