Informace o publikaci

The Falcidian Portion on the Territory of the Czech Republic

Název česky Falcidiánská kvarta na území České republiky
Autoři

ČERNOCH Radek

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Zeszyty Prawnicze
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova ABGB (Austrian Civil Code) ; BGB (German Civil Code) ; Czechoslovak Civil Code of 1950 ; Czech Civil Code of 2012 ; Falcidian Portion (quarta Falcidia) ; Law of Succession ; Roman Law
Popis Tento článek zkoumá institut Falcidiánské kvarty v občanských zákonících na území České republiky. Třebaže Falcidiánská kvarta byla součástí (římského) práva ve Svaté říši římské, nestala se součástí německých občanských zákoníků (ABGB, BGB), které byly aplikovány na území současné České republiky. Po vzniku Československa počaly přípravy nového občanského zákoníku, jehož přijetí bylo znemožněno vypuknutím 2. světové války. Cílem tohoto zákoníku bylo jen lehce modifikovat ABGB a Falcidiánská kvarta v něm nebyla přítomna. Po nástupu komunismu bylo ABGB nahrazeno Středním kodexem, jenž, poněkud překvapivě, obsahoval úpravu inspirovanou Falcidiánskou kvartou, přičemž však čtvrtina představovala maximální možnou míru odkazů, jinak by byli odkazovníci považováni za dědice. Socialistický zákoník z roku 1964 (účinný do konce roku 2013) značně omezil úpravu dědického práva a zrušil instituty sukcese mortis causa s výjimkou testamentu, čímž byly jakékoliv úvahy o Falcidiánské kvartě vyloučeny. NOZ, účinný od roku 2014 obsahuje jako první občanský zákoník na území České republiky Falcidiánskou kvartu v zásadě odpovídající právu římskému.
Související projekty: