Informace o publikaci

Die Untertanenstädte in Mähren in der frühen Neuzeit im Licht der Forschung der letzten zwei Jahrzehnte

Název česky Poddanská města na Moravě v raném novověku ve světle bádání posledních dvou desetiletí
Autoři

CHOCHOLÁČ Bronislav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Documenta Pragensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Dějiny
Klíčová slova Early Modern era; Moravia; feudal (seigniorial) city; urban historiography; Czech historiography
Popis Studie analyzuje úroveň a stav výzkumu moravských raně novověkých poddanských (vrchnostenských) měst a jejich obyvatel v posledním desetiletí 20. a prvním decenniu 21. století. Analýze předchází přiblížení badatelských poměrů v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Upozorňuje na jedné straně na nedostatek systematicky pojatého výzkumu projevujícího se mimo jiné absencí moderní syntézy tohoto typu městských lokalit pro Moravu (podobně i pro Čechy), na straně druhé na kvantitativně intenzivní a obsahově různorodé bádání poskytující výsledky z rozsáhlého spektra výzkumných témat, z nichž některá si zachovala kontinuitu bádání se starším obdobím (například edice pramenů, studium hrdelního soudnictví a sociálně ekonomických poměrů obyvatel měst), jiná byla výsledkem reflexe některých nových badatelských postupů evropského urbánního dějepisectví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info