Informace o publikaci

Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁK Pavel PETERKA Tomáš ROLEČEK Jan ŠVARCOVÁ Markéta

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova Eastern Bohemia; littoral vegetation; phytosociology; Piceo abietis-Alnetum glutinosae; plant recording; rich fens; Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis; vegetation history
Popis Ostřice Davallova (Carex davalliana) patří mezi silně ohrožené, konkurenčně slabé druhy slatinných luk. Na Litomyšlsku byla v posledních letech známa pouze ze dvou dnes již pravděpodobně zaniklých lokalit. Nově byla v roce 2013 nalezena poměrně bohatá populace této ostřice, čítající asi padesát trsů, na břehu lesního rybníku v Lubenském lese mezi Lubnou a Borovou. Ostřice zde osídluje slatiništní vegetaci blízkou svazu Sphagno warnstorfii-Tomentypnion nitentis s dominantní Carex flava. V litorálním pásmu rybníku převládají porosty s dominancí Scirpus sylvaticus (asociace Scirpetum sylvatici) a Carex rostrata (asociace Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae). Z lesní vegetace se u rybníku objevují zejména podmáčené smrčiny (asociace Equiseto sylvatici-Piceetum abietis) a olšiny s vtroušeným smrkem (asociace Piceo abietis-Alnetum glutinosae). V okolí rybníku jsou na méně vlhkých místech místy zachovány také mezotrofní květnaté bučiny (asociace Galio odorati-Fagetum sylvaticae). Pomocí analýzy pylových spekter v rašelinném sedimentu odebraném na lokalitě jsme se pokusili rekonstruovat historii výskytu smrku v území.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info