Informace o publikaci

Wolframitová mineralizace v okolí centrálního moldanubického plutonu

Autoři

LOSERTOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis V okolí centrálního moldanubického plutonu se nachází několik primárních výskytů wolframitové mineralizace různého stáří a geneze (Jurák a Tenčík 1970). K nejstarším patří wolframitová mineralizace z metamorfovaného greisenu na kontaktu pacovské ortoruly z Cetoraze u Pacova. Zrudnění je reprezentováno primárním a sekundárním ferberitem, scheelitem, almandinem, ryzím bizmutem, gahnitem, apatitem a sekundárními minerály waylanditem, petitjeanitem a dalšími supergenními W-fázemi. Na lokalitě Pekelný vrch u Jihlavy se při kontaktu cordierit-biotitických migmatitů v granitech vyskytuje muskovit-křemenný greisen (včetně žilného muskovitového typu), zrudnělý scheelitem, sekundárním wolframitem (ferberit) a pyritem. Primární wolframit nebyl nalezen. V agregátech sekundárního wolframitu, který vzniká zatlačováním scheelitu, se vyskytují zrna monazitu a xenotimu. Ze supergenní mineralizace byl zastižen jarosit a plumbojarosit. Sporadicky se vyskytuje i fluorit, ve šlichových vzorcích kasiterit. U Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou je vázán na apofýzu granitu systém žil s Sn-W mineralizací. Zjištěny zde byly 4 druhy křemenných žil. Prvním typem jsou křemen-wolframitové žíly s apatitem, muskovitem a pyritem. Druhý typ představují křemen-apatit-muskovitové žíly s ojedinělým kasiteritem. Třetím typem jsou křemen-kasiterit-wolframitové (ferberit) žíly se dvěma generacemi scheelitu, supergenním goethitem a jarositem. Posledním typem jsou křemen-turmalínové (skoryl) žíly s kasiteritem, muskovitem a pyritem. Ferberitová mineralizace v křemenných žilách u Vysoké na Havlíčkobrodsku je geochemicky složitější. Mimo hlavní prvky se tam uplatňuje v různých minerálech Bi, Te, As, Cr, Mo, Pb, Ba. Všechny výskyty wolframitu jsou doprovázeny rovněž sulfidickou Ag-Pb-Zn mineralizací různého stáří. Ve složení primárních wolframitů na všech zmíněných lokalitách dominuje ferberitová složka (61-88 %), která převládá nad složkou hübneritovou (6-35 %). V Cetorazi a v Ovesné Lhotě byl zjištěn i zvýšený obsah Mg (huanzalitová složka). Podíl ostatních prvků (Nb, Ta, Sc, Sn, Bi, Zn) je velmi nízký, sekundární wolframit /po scheelitu) je bez příměsí. Málo je dosud známo o wolframitové mineralizaci u Lásenice, Deštné u Jindřichova Hradce, Těšenova u Pelhřimova, Nového Hubenova aj. Výskyt relativně Mg-bohatého ferberitu byl zastižen v doprovodu gahnitu šlichovou prospekcí v oblasti Trucbába-Valcha u Humpolce. Dosud však nebyl nalezen primární zdroj tohoto wolframitu (metagreisen?).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info