Informace o publikaci

Subjektivní percepce profesních počátků vysokoškolských učitelů odborné angličtiny: Kvalitativní výzkum didaktických znalostí obsahu

Autoři

JAŠKOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/4382/pdf5
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova pedagogical content knowledge; English for Specific Purposes; professional growth; novice teacher; university teacher
Popis Cílem empirické studie je popsat výzkum zaměřený na vysokoškolské učitele odborného anglického jazyka a jejich subjektivně vnímané změny v didaktických znalostech obsahu z retrospektivního pohledu na profesní počátky; konkrétně se tato studie zaměřuje na první, kvalitativní fázi celého výzkumného šetření. V první části příspěvku jsou popsána teoretická východiska týkající se klíčových pojmů, jako jsou didaktické znalosti obsahu a odborný anglický jazyk, které jsou tematizovány mj. ve vztahu k profesní skupině začínajících vysokoškolských učitelů odborné angličtiny. Druhá část studie je zaměřena na popis celého smíšeného výzkumného designu včetně cíle výzkumného šetření a výzkumných otázek. Třetí část je věnována popisu první, kvalitativní fáze tohoto výzkumu, kde sběr dat proběhl formou retrospektivních polostrukturovaných rozhovorů se čtrnácti dostupnými vysokoškolskými učiteli odborného anglického jazyka na téma prvních tří let jejich praxe a analýza byla uskutečněna tematickým kódováním. Čtvrtá část příspěvku prezentuje získaná data, přičemž pozornost je zaměřena na jednotlivé složky didaktických znalostí obsahu – pojetí cílů výuky, znalosti kurikula, znalosti výukových strategii a znalosti o porozumění studentů. Výsledky naznačují, s jakými zásadními problémy se na počátku své profesní dráhy učitelé setkávali. Z těchto zjištění lze dovozovat potřebu zavedení specifického přípravného vzdělávání pro budoucí akademické pracovníky vyučující odborný anglický jazyk na českých vysokých školách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info