Informace o publikaci

Rytmizační role centra metropolitního regionu

Logo poskytovatele
Autoři

MULÍČEK Ondřej OSMAN Robert SEIDENGLANZ Daniel

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Dosavadní geografické přístupy k výzkumu metropolitních regionů do značné míry akcentují prostorové aspekty metropolitní aglomerace/integrace, jako jsou např. dojížďkové či dopravní, případně migrační toky. Analyzovanými parametry při takových výzkumech přitom nejčastěji bývají jejich směrové a intenzitní/velikostní charakteristiky. Tyto přístupy – byť z geografického hlediska nesporně zajímavé – však do značné míry pomíjejí časové vztahy a další temporální charakteristiky, které jsou pro každodenní plynulé fungování silně vnitřně propojených metropolitních regionů rovněž velmi důležité. V daném příspěvku bude metropolitní region konceptualizován jako území dominované časovostí centra, vazby mezi centrem a aglomerovanými obcemi budou vyjádřeny jako projevy časové koordinace a synchronizace. Výše zmíněné prostorové vztahy (např. různé typy dojížďky) budou chápány jako mechanismy zprostředkovávající přenos rytmů dominujícího centra do vzdálených aglomerovaných částí metropolitního regionu. Přenášené rytmy a časy jsou pozměňovány, urychlovány či naopak zpožďovány v závislosti na prostorové či socio-ekonomické pozici každé obce vůči centru. Faktory, jako jsou například vzdálenost obce od centra, kvalita dopravního napojení či profesní a vzdělanostní struktura dojíždějícího obyvatelstva určují významně rytmus aglomerované obce, resp. odlišnost od temporálních charakteristik centra. Cílem příspěvku je aplikovat temporální koncept aglomerace na konkrétním příkladu brněnského metropolitního regionu. V úvodu budou nastíněna a diskutována vybraná teoretická východiska umožňující konceptualizaci a následně i empirické prozkoumání rytmicit, koordinací a synchronizací v metropolitním časoprostoru. V empirické části příspěvku budou použity soubory dopravních dat (rytmy veřejné a individuální dopravy), dat o časové dostupnosti služeb (otevírací doby) a o časovém rozložení poptávky po nich (poptávkové špičky) a testována jejich využitelnost při studiu temporálních vazeb mezi centrem a jeho metropolitním zázemím.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info