Informace o publikaci

Mateřské sebehodnocení v těhotenství: souvislost s vybranými charakteristikami ženy a partnerského vztahu

Autoři

DAŇSOVÁ Petra MASOPUSTOVÁ Zuzana

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova maternal self-esteem; depression; anxiety; adult attachment; marital adjustment
Popis Cíl výzkumu. Mateřské sebehodnocení je významnou komponentou mateřství. Studie zkoumala, jakým způsobem depresivita a úzkostnost žen, citová vazba k partnerovi a funkčnost vztahu ovlivňují mateřské sebehodnocení těhotných žen. Výzkumný soubor. Online dotazníky vyplňovalo 339 těhotných žen (17 - 45 let), které mají partnerský vztah. Hypotézy. Vyšší míra depresivních a úzkostných symptomů, vyšší míra vyhýbavosti a úzkostnosti v citové vazbě a nižší funkčnost vztahu povede k nižšímu mateřskému sebehodnocení. Statistické analýzy. Vztahy mezi proměnnými byly analyzovány pomocí strukturního modelování. Výsledky. Výsledky ukázaly, že vyšší míra úzkostnosti v citové vazbě k partnerovi vede k nižšímu mateřskému sebehodnocení, tento vztah není mediován funkčností vztahu ani depresivitou a úzkostností ženy. Nebyl potvrzen vliv vyhýbavosti v citové vazbě, funkčnosti vztahu ani depresivity a úzkostnosti ženy na mateřské sebehodnocení. Závěry studie implikují, že úzkostná citová vazba k partnerovi ještě před narozením dítěte může způsobovat obtíže v adaptaci ženy na mateřskou roli, zatímco více situačně závislé proměnné jako funkčnost vztahu a aktuální míra depresivity a úzkostnosti žen roli hrát nemusí. Vyhýbavost v citové vazbě dle našich výsledků rovněž na mateřské sebehodnocení těhotných žen vliv nemá. Limity. Design studie neumožňuje zhodnotit kauzalitu vztahů. Měření citové vazby pomocí sebe-posuzovacího dotazníku použitého v této studii limituje zobecnění výsledků na jiná měření citové vazby. Všechna měření v této studii byla založena na sebe-posuzovacích dotaznících, z čehož plynou omezení s tímto typem výzkumu spojená.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info