Informace o publikaci

Učíme sa spolu žiť: Význam inkluzívneho vzdelávania z pohľadu sociológie

Autoři

RÉTIOVÁ Alica

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Inkluzívne vzdelávanie sa v posledných dvoch desaťročiach stáva čoraz viac skloňovaným pojmom. Na Slovensku však napriek snahám rôznych organizácií pôsobiacich v občianskej sfére uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania stále čelí politicko-systémovým obmedzeniam a nedostatku legislatívy. Tento príspevok si kladie za cieľ osvetliť význam inkluzívneho vzdelávania na základe sociologických konceptov solidarity a identity. Tieto koncepty ďalej slúžia ako východisko pre teoretickú ilustráciu dialektiky univerzálnej rovnosti a špecifickej inakosti v rámci inkluzívneho kolektívu: Na jednej strane je poukázané na dôležitosť podmienok rovnosti všetkých detí. Zároveň je pozornosť sústredená na citlivosť k individuálnym rozdielom a politiku symbolického uznania jedinečnosti každého žiaka. Princíp univerzálne platnej rovnosti a zohľadňovania individuality sú teoretizované ako hlavné osi inkluzívneho vzdelávania. Napriek tomu, že sa tieto dva princípy môžu javiť ako protichodné, kritická reflexia poukazuje na ich vzájomnú prepojenosť. V konečnom dôsledku príspevok načrtne širší sociálny a sociálno-politický význam inkluzívneho vzdelávania, ktorým je udržanie sociálnej kohézie a zabezpečenie práva na dôstojný život každého človeka.