Informace o publikaci

Posuzování vlivů na životní prostředí po novele č. 39/2015 Sb. – základní přehled

Autoři

ŽIDEK Dominik

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Kapitola v kolektivní monografii přináší základní přehled zásadních změn, které s účinností novely č. 39/2015 Sb. (tedy od 1. dubna 2015), až revolučním způsobem změnily institut posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Cílem kapitoly není pouhá komparace právní úpravy před a po novele č. 39/2015 Sb., i když i tato je obsahem této kapitoly, ale cílem je také poukázat na problematické aspekty přijaté právní úpravy, a také na důležitost judikatury jako základního interpretačního vodítka při aplikaci institutu posuzování vlivů. V kapitole je vycházeno z aktuální odborné literatury, ale také jsou uvedeny, někdy i kritické, názory na upravovanou oblast. Nejprve kapitola rozvádí důvody vedoucí k přijetí novely, a to jak zákonodárcem přiznané (formální výtka Komise), tak také faktické (tlak judikatury správních soudů) a také se v krátkosti zaměřuje na politické reakce na její schválení. V hlavní části kapitoly jsou pak rozebrány konkrétní změny ve významu jednotlivých institutů a procesů v zákoně EIA, a to postupně se zaměřením na změnu ve fenoménu navazujících řízení, otázku závaznosti výstupu z procesu EIA, změny týkající se zapojení dotčené veřejnosti a konečně se zaměřením na změny týkající se zjišťovacího řízení (tzv. „screening“). Závěrem jsou pak ve stručnosti shrnuty ostatní změny v zákoně EIA a v dalších předpisech. Kapitola přináší základní přehled nyní účinné právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí v jejich problematických aspektech.
Související projekty: