Informace o publikaci

Muzejní profese a veřejnost 1 : Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika

Autoři

JAGOŠOVÁ Lucie KIRSCH Otakar

Rok publikování 2016
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Kniha Muzejní profese a veřejnost 1 s podtitulem Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika mapuje historický vývoj vztahů pracovníků muzeí a veřejnosti na území dnešní České a Slovenské republiky. Myšlenky využívat sbírkové předměty k edukaci se objevily již ve sběratelství soukromém a následného samotného zrodu muzejních institucí, avšak jejich realizace dlouhou dobu zůstávala ve stínu jiných zájmů muzejních pracovníků a také vlivem politické situace zabraňující rozvoji svobodného projevu v tehdejší společnosti. Teprve poslední třetina 19. století přinesla ucelenější koncepty vztahu muzea s publikem a zahrnula mezi formy zprostředkování sbírkového fondu vedle expozic také slovní doprovod při prohlídkách a publikační činnost. K nejprogresivnějším patřila muzea specializovaná, zejména uměleckoprůmyslová, reflektující aktuální dění v oblasti výroby a průmyslu. Impulsy řady pracovníků vlastivědných a zemských muzeí k využívání muzeí ve výchovně-vzdělávacím procesu a inovacím v muzejní prezentaci a práci s návštěvníkem se v praxi uskutečnily spíše ojediněle a nesoustavnost a nevyváženost edukačních aktivit přetrvávala i v období první republiky. Přelomovým momentem se na území českých zemí a Slovenska stal až nástup obou totalitních systémů, které se pokoušely využít potenciálu muzeí pro své ideologické působení. V éře socialismu i z tohoto důvodu došlo k výrazným snahám o profesionalizaci a zvědečtění vztahu k publiku, iniciovaným také oběma muzeologickými kabinety a nově zakládanými výukovými muzeologickými centry v Brně a Praze.