Informace o publikaci

If You Are Not Really Ready, It Won´t Work" Attitudes of Head-teachers and Teachers of Public Primary Schools towards Inclusion

Název česky "Jestli nejste připraveni, nebude to fungovat" Postoje ředitelů a učitelů veřejných základních škol k inkluzi
Autoři

VAĎUROVÁ Helena SLEPIČKOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V současném vzdělávacím systému je diverzita spíše normou než výjimkou a inkluzivní vzdělávání je automatickou odpovědí na tuto situaci (Banks 2008). Vzdělávání v přirozeném, nerestriktivním prostředí se stalo nezpochybnitelným právem žáků a studentů, a jako takové je zakotveno v národních i mezinárodních legislativách a dokumentech (Tienda 2013). Výzkumníci, kteří se zabývají faktory klíčovými pro úspěch inkluze, zdůrazňují klíčovou roli aktérů, kteří jsou zapojeni do procesu budování efektivního inkluzivního prostředí (Avramidis, Norwich 2002; Hodkinson 2006). Jsou to ředitelé, kdo je zodpovědný za přenos inkluzivních principů do praxe a podporu inkluzivní filozofie (Abbott 2006). Klíčovou hybnou silou inkluze jsou pak samotní učitelé, a to nejen ve vztahu k jejich kompetencím, schopnostem a znalostem, ale také, a podle některých výzkumů především, ve vztahu k jejich postojům ke vzdělávání student se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek představil závěry výzkumu, který se zabýval postoji učitelů a ředitelů základních škol k inkluzivnímu vzdělávání. Autorky využili kvalitativní metodologii založenou na focus groups se řediteli a učiteli ze základních škol, které mají s inkluzivním vzděláváním zkušenosti. Výzkumu se zúčastnilo 40 účastníků, kteří byli vybráni záměrným výběrem. Diskuse byla zaměřena na postoje k inkluzi, ale také na každodenní facilitátory a bariéry jejího prosazování v základním školství. Závěry ukazují, že ředitelé škol vnímají příklon k inkluzivnímu vzdělávání jako změnu vyžadující osobní „boj“ a úplné nasazení celého vedení školy. Nastavení a udržení inkluzivního prostředí, dle jejich názoru, výrazně závisí na osobnosti ředitele/lky školy a jeho/jejího vlivu na zaměstnance. Bariéry inkluzivního vzdělávání vnímají na úrovni osobní i systémové. Učitelé inkluzi vnímají jako součást své práce spíše než filozofickou otázku nebo hodnotovou kategorii, což se objevovalo ve výpovědích ředitelů. Během diskuse byl jejich názor méně jednotný a méně proinkluzivní ve srovnání s řediteli škol. Učitelé zmiňovali množství překážek, bariér a obtížných situací, které musí řešit v každodenní praxi.