Informace o publikaci

Bazální koncentrace krevní glukózy u pěvců souvisí s jejich životními strategiemi

Autoři

BOBEK Lukáš TOMÁŠEK Oldřich KOTASOVÁ ADÁMKOVÁ Marie KRÁLOVÁ Tereza JANČA Martin ALBRECHT Tomáš

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Bazální koncentrace krevní glukózy u pěvců souvisí s jejich životními strategiemi BOBEK L. (1,2), TOMÁŠEK O. (1,3), ADÁMKOVÁ M. (1,2), KRÁLOVÁ T. (1,2),JANČA M. (1,2), ALBRECHT T. (1,3) (1) Ústav biologie pbratlovců AV ČR,Studenec; (2) Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno; (3) Katedra Zoologie PřF UK, Praha; Životní strategie jsou dány druhově specifickým nastavením základních life-history znaků jako jsou rychlost individuálního vývoje, plodnost a délka života. Rychlost růstu a rozmnožování negativně koreluje s délkou života, což je patrně dáno nutností investovat omezené zdroje do růstu a rozmnožování na straně jedné a do obranných mechanizmů na straně druhé. Spektrum životních strategií tak lze popsat na škále od pomalých po rychlé. Známou fyziologickou adaptací související s životními strategiemi je intenzita metabolizmu, která koreluje pozitivně s rychlostí růstu a rozmnožováním, a negativně s délkou života. Lze předpokládat, že bazální koncentrace glukózy v krvi (Glu0), coby zdroje okamžitě využitelné energie, bude korelovat s úrovní bazálního metabolizmu, tzn. i se základními life-history znaky. Tuto hypotézu jsme během dvou let testovali na 24 druzích pěvců žijících u nás. Výsledky naznačují, že druhy se v hodnotách Glu0 průkazně liší. Nejnižší hodnoty byly naměřeny u skorce vodního (10,0 mmol/l), nejvyšší u sýkory koňadry (15,1 mmol/l). Mezidruhová analýza s kontrolou na fylogenetické vztahy naznačila, že variabilita v Glu0 souvisí s hmotností těla, velikostí snůšky, typem potravy a celkovou roční reprodukční investicí (velikost snůšky x počet hnízdění za rok). Vysoké hladiny Glu0 byly zaznamenány u druhů s malou velikostí těla, vysokou roční reprodukční investicí a u druhů omnivorních ve srovnání s herbivorními. Insektivorní druhy se od zbylých dvou skupin nelišili. Glu0 se ukazuje jako důležitá fyziologická adaptace související s klíčovými life-history znaky pěvců. Pokud tomu tak opravdu je, lze souvislost Glu0 a základních life-history znaků předpokládat i u jiných skupin obratlovců. Výzkum byl podpořen projektem GAČR 15-11782S

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info