Informace o publikaci

Profesionalita sociálních pracovníků : Známka kvality, anebo procedurální berlička?

Autoři

BALÁŽ Roman

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální práce - Sociálna práca
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
www časopis - archív
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova profession; professionalization; professionalism; social work; discursive institutionalism; discursive studies; interpretative analysis; interpretative repertoires; subject positions; limit types; system; procedures; lifeworld; engagement; participation
Popis Předkládaný empirický text hledá odpovědi na  otázku: „Jak sociální pracovníci konstruují profesionalitu sociálních pracovníků?“ Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Výzkumnou metodou je interpretativní analýza významu, která metodicky a konceptuálně čerpá z kombinace kritické diskursivní psychologie a post-strukturalistické diskursivní analýzy. Při rozboru dat je užito analytických konceptů interpretačních repertoárů, subjektových pozic a limitních typů. Nástrojem sběru dat jsou hloubkové individuální i dvojité rozhovory a skupinové diskuse s  celkem osmnácti sociálními pracovníky. Profesionalita sociálních pracovníků získává v  konstrukcích respondentů dvě možné podoby. Za  prvé, podobu procedurální berličky, jejímž úkolem je podpořit sociální pracovníky při zvládání nejistoty při práci s  klienty, anebo zakrýt bezradnost či nezájem sociálních pracovníků o klienty. Za druhé, podobu určité známky kvality sociálních pracovníků, kterou jim uděluje systém, anebo klienti. Závěry práce přispívají diskusi o profesionalizaci sociální práce v ČR tím, že nabízí porozumění, proč sociální pracovníci mohou o profesionalitu usilovat a proč ji mohou odmítat.
Související projekty: