Informace o publikaci

Vliv klimatu na druhové složení společenstev evropských měst

Logo poskytovatele
Autoři

ČEPLOVÁ Natálie KALUSOVÁ Veronika CHYTRÝ Milan DANIHELKA Jiří DŘEVOJAN Pavel FAJMON Karel KALNÍKOVÁ Veronika NOVÁK Pavel ŘEHOŘEK Vladimír TICHÝ Lubomír WIRTH Tamás LOSOSOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Předpokládáme, že klima má vliv na druhové složení rostlinných společenstev ve městech, navzdory unifikujícímu vlivu intenzivní lidské činnosti. Zaměřili jsme se na rozdíly ve výskytu původních a nepůvodních druhů v oblastech s různým klimatem v rámci Evropy. Sběr dat proběhl v letech 2007 až 2015 v 60 velkoměstech jižní, střední a západní Evropy. V každém městě bylo vybráno sedm různých stanovišť, a to centrální náměstí, bulvár, vilová čtvrť, panelové sídliště, městský park, čerstvě disturbovaná plocha a travnatá plocha s nálety dřevin. Na ploše o velikosti jeden ha byly zaznamenány všechny spontánně se vyskytující taxony cévnatých rostlin. Zkoumali jsme vliv měnící se vlhkosti a teploty pomocí indexu globální aridity a průměrné roční teploty na počty druhů a druhové složení. Hlavní trendy v druhovém složení byly nalezeny pomocí ordinační analýzy, závislost počtu druhů na klimatu byla testována pomocí generalizovaných lineárních modelů. Prokázali jsme, že druhové složení je více ovlivněno klimatem než typem stanoviště s různými režimy disturbance, přičemž větší vliv má klima na původní než nepůvodní druhy. Druhová bohatost původních i nepůvodních druhů je silně negativně ovlivněná zvyšující se ariditou. Nepůvodní druhy jsou klimatem pravděpodobně méně ovlivněny kvůli závislosti na náhodném zavlékání vlivem lidské činnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info