Informace o publikaci

Individuální vzdělávání jako odpověď na potřeby dítěte? Motivace pro jeho volbu a praktická realizace v českém prostředí

Autoři

SLEPIČKOVÁ Lenka ČERNOCHOVÁ Irena

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Individuální vzdělávání vyvolává řadu kontroverzí a debat na straně jedné, a málo pozornosti odborné veřejnosti na straně druhé. Jedná o formu vzdělávání, která má narůstající oblibu (což je nutné vnímat v kontextu současných debat o úloze školy ve vzdělávání dětí), a také o formu vzdělávání, která je relevantní pro oblast speciální pedagogiky, protože speciální vzdělávací potřeby dítěte jsou jedním z častých motivů pro její volbu. V příspěvku budou představeny výsledky výzkumu, založeném na hloubkových rozhovorech s deseti rodiči, kteří mají zkušenost s domácím vzděláváním. Zvláštní pozornost je věnována motivaci pro volbu této formy vzdělávání, roli speciálně vzdělávacích potřeb v tomto rozhodnutí a podobnostem mezi rodinami, jako je alternativní životní styl nebo důraz na určité hodnoty. Z výzkumu vyplývá, že rodiny vzdělávající děti doma nejsou izolované, většinou jsou napojeny na další stejně smýšlející rodiny a vytvářejí tak podpůrnou síť, která nejen zprostředkovává informace a ujištění, ale také významně ovlivňuje rozhodování rodičů. Výsledky poukazují také na riziko syndromu vyhoření, které plyne z náročnosti realizace domácího vzdělávání a mnohočetnosti rolí, ve které se rodič-vzdělavatel nachází. 20 Výzkum přináší pohled na zkušenost různých typů rodin, které mají s individuálním vzděláním zkušenost, a opravuje tak některé stereotypy. Individuální vzdělávání zde vystupuje jako důkladně zvažovaná odpověď jak na potřeby dítěte, tak na limity a možnosti spádových škol, nikoli jako výraz radikálního a jednou provždy uskutečněného odmítnutí „systému“ či většinového způsobu života.