Informace o publikaci

Pojetí obsahu literární výchovy v didaktické teorii druhé poloviny 20. století – proměny i konstanty

Autoři

ZÍTKOVÁ Jitka

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Didaktické studie
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova didactic theory of literary education; second half of the 20th century; didactic concept of literary education content; comparative analysis; structure of content; main tendencies in didactic concept of subject content
Popis Článek představuje výsledky dílčího výzkumu v oblasti historie oborové didaktiky - srovnávací analýzy, která sledovala didaktické pojetí obsahu literární složky předmětu český jazyk v českých a slovenských oborově didaktických publikacích v průběhu druhé poloviny 20. století. Z komparace vybraných publikací vyplynuly některé základní tendence v pojetí předmětu. Stabilní tendenci představuje přítomnost tří proudů v literárněvýchovném uvažování po celé sledované období, a to: 1. řešení obsahu předmětu v souladu s obsahovými okruhy danými učebními osnovami, 2. řešení složek obsahu v souladu se složkami literární vědy, 3. terminologická neustálenost, která se dotýkala zejména oblasti dovedností. Naopak posun v literárněvýchovné teorii představovaly snahy o vytvoření strukturních modelů obsahu předmětu. Celkově se analyzované zdroje v přístupu k didaktickému pojetí obsahu literární výchovy lišily především v systémovosti a intenzitě, s níž akcentovaly jednotlivé obsahové složky, jejichž těžiště vždy spočívalo v estetickém poznávání uměleckého textu. Od dobových ideologických deformací, které se projevovaly především v konkrétním výběru textů, je v příspěvku víceméně odhlíženo, jeho předmětem je nadčasový rozměr jednotlivých přístupů.