Informace o publikaci

Postavení „obce“ v rámci posuzování vlivů na životní prostředí.

Autoři

ŠVARCOVÁ Kateřina

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí je jedním z nejrelevantnějších projevů aplikace principů práva životního prostředí. Mezi subjekty, které jsou integrová-ny do tohoto významného procesu, patří mimo jiné základní územní samosprávné celky – obce. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na zásadní aspekty zapojení obcí do uvede-ného procesu, vyjádřit se k hlediskům této komunální participace a nastínit povahu obecního potenciálu ovlivnit výsledek těchto procesů, vše s příslušnými environmentál-ními konsekvencemi a reflexí nové právní úpravy v komparaci s regulací účinnou před 01.04.2015.
Související projekty: