Informace o publikaci

Úloha cortexinu a opioidního receptoru mu v patogenezi schizofrenie

Autoři

EWERLINGOVÁ Laura JANOUTOVÁ Jana LOCHMAN Jan JANOUT Vladimír HOSÁK Ladislav ŠERÝ Omar

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Patogeneze schizofrenie není dosud zcela objasněna z důvodu vlivu velkého množství environmentálních i genetických faktorů. Jednou z hypotéz patogeneze schizofrenie je také neurovývojová hypotéza. Schizofrenii lze na molekulární úrovni zkoumat pomocí tzv. asociačních studií, kdy jsou mezi skupinami osob se schizofrenií a kontrolních osob porovnávány frekvence polymorfizmů kandidátních genů. V naší studii jsme se na skupině 400 případů a 400 kontrol zaměřili na výskyt SNP v genech, které mohou souviset s vývojem mozku. Gen pro protein Cortexin 3 (CTXN3) je lokalizován v oblasti 5q21-34. Asociace polymorfizmu rs6595788 genu pro Cortexin 3 se schizofrenií byla nalezena v naší dřívější studii provedené na skupině 175 pacientů a 184 kontrol mužského pohlaví (Šerý et al., 2015). Tento membránově vázaný protein je exprimován v ledvinách a v mozkové kůře obratlovců. Cortexin 3 má vliv na extracelulární a intracelulární signalizaci kortikálních neuronů během vývoje mozku. Exprese exonu 1a tohoto genu byla pozorována ve stadiu fetálního i postnatálního vývoje. Exony 1b, 2 a 3 jsou exprimovány na rozdíl od exonu 1a v ledvinách. Cílem aktuálního výzkumu bylo tuto asociaci potvrdit na novém a větším souboru osob. Druhým studovaným genem byl gen pro mu-opioidní receptor (OPRM1). O mu-opioidním receptoru je známo, že se v průběhu vývoje mozku vyskytuje na povrchu oligodendrocytů a může tak zasahovat do myelinizace neuronů CNS. Úbytek oligodendrocytů v některých částech mozku se dává do souvislosti s výskytem schizofrenie jako tzv. oligodendrocytová hypotéza. Výběžky oligodendrocytů obalují axony neuronů myelinovými pochvami a množství oligodendrocytů tak ovlivňuje myelinizaci neuronů a tím i vodivost axonů a tok informací mezi neurony. Polymorfismus rs1799971 genu pro OPRM1 byl v naší dřívější studii asociován se schizofrenií na souboru 130 pacientů a 452 kontrol mužského pohlaví (Šerý et al., 2010). Cílem aktuálního výzkumu bylo tuto asociaci znovu zkoumat na novém a větším souboru počtu osob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info