Informace o publikaci

Monitoring vodních zdrojů, vodních ploch a vodotečí v ploše průzkumného území Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka

Autoři

ŘÍČKA Adam KUCHOVSKÝ Tomáš NEČAS Petr DALAJKOVÁ Iveta SIONOVÁ Pavlína VOŠAHLÍKOVÁ Daniela

Rok publikování 2018
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis V průběhu roku 2017 bylo na průzkumných lokalitách Čihadlo, Magdaléna, Březový potok a Čertovka provedeno režimní měření průtoků povrchových vodotečí, vydatnosti pramenů, kolísání hladiny podzemních vod spojené s měřením fyzikálně-chemických parametrů. Měření proběhlo v osmi terénních etapách, během kterých byly na každé lokalitě sledovány uvedené parametry ve dvaceti povodích, vybraných na základě zimní termometrie. Na každé lokalitě byly navíc umístěny dva automatické záznamníky dat poskytující kontinuální měření výšky hladin nebo průtoků. Měřením průtoků a vymezením hydrologických ploch povodí nástroji GIS byly stanoveny specifické odtoky a specifické podzemní odtoky (SPO). Stanovení odtoků ve dvaceti povodích na každé lokalitě poskytuje představu o jejich prostorovém rozložení. Střední hodnoty SPO v roce 2017 odpovídají u vybraných reprezentativních povodích na lokalitě Čihadlo 1,9 l/s/km2, Magdaléna 2 /s/km2, Březový potok 3 l/s/km2 a Čertovka 1,2 /s/km2. Režimní měření byla doplněna analýzou chemického složení vod odebraných na deseti měrných profilech. Podle těchto analýz převažují v průzkumných lokalitách vody s dominancí kationtů Ca a Mg a dominancí aniontů HCO3 a SO4. Odlišná je lokalita Čihadlo s výskytem dominance kationtů Na. Přítoky interpretované podle termometrie za drenáž hlubšího oběhu podzemních vod vázané na zlom či kontakt těles litologicky odlišných hornin, jsou obvykle charakteristické nízkým rozptylem teploty vod v průběhu roku, vyšší a relativně stálou vydatností a chemismem vod ovlivněných více iontovou výměnou či oxidací sulfidů. Časové a prostorové rozložení hodnot naměřených v průběhu roku 2017 potvrzuje intepretaci výsledků termometrie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info