Informace o publikaci

Socio-Edutainment within Summer Camps? A Missed Opportunity!

Název česky Socioedutainment v prostředí letního tábora? Nevyužitá příležitost!
Autoři

BLAŽKOVÁ Martina MACKŮ Richard

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Citace
Klíčová slova children´s camp, socialisation, informal learning, peer group
Popis Text se zabývá obecným přesahem dětských táborů do běžného života jeho účastníků s důrazem na potenciál, který dětský tábor má pro rozvoj v období mladšího školního věku. Pojednává krátce o ideových kořenech dětských táborů, které jsou typické pro český kontext. Klíčovým tématem, které autoři příspěvku otvírají, je teorie socioedutainmentu. Tento koncept autoři staví na tzv. edutainmentu a rozšiřují tak chápání pojmu na sociální rozměr osobnosti, přičemž za základní metodu pro rozvoj osobnosti je považována hra. Hra pojímaná teorií sociedutainmentu jako činitel umožňující učit se sociálním dovednostem v sociálním prostředí. Celý koncept následně propojují s procesem socializace. Druhá část příspěvku popisuje koncept socioedutainmentu pomocí empirické sondy provedené mezi bývalými účastníky dětských táborů. Autoři využili pro získání dat polostrukturované rozhovory s bývalými účastníky dětských táborů a s rodiči těchto účastníků. Pro zpracování dat byla využita rámcová analýza. Autoři popisují detailní postup rámcové analýzy dat včetně jejího teoretického zakotvení. Následně předkládají podrobný popis zjištěných informací. Výstupy jsou autory vzájemně propojovány a zobecňovány, a přináší tak komplexní popis zjištění celého šetření. Zjištění jsou autory prezentována odděleně pro danou skupinu respondentů, což autorům následně umožňuje zjištění vzájemně porovnávat a poukázat tím na shody či neshody v pojetích obou skupin respondentů. V závěru příspěvku autoři shrnují zjištění z empirického šetření a staví je do kontrastu s realitou skutečných dětských táborů a tím, jak instruktoři těchto táborů využívají prostředků pro dosažení edukačního potenciálu tábora.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info