Informace o publikaci

Město Řím a jeho památky očima dvou českých pozdně renesančních šlechticů

Autoři

MELOUNOVÁ Markéta

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek analyzoval recepci města Říma ve dvou významných česky psaných raně novověkých cestopisech. Zaměřil se na památky pohanské antiky, které popsal ve svém cestopisu Bedřich z Donína (asi 1574-1634; cestopis asi z doby krátce po r. 1610, nevyšel tiskem). Donínovy popisy byly konfrontovány s dobovým stavem těchto památek a zejména s popisy v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (tiskem 1608): Harant Řím nenavštívil, ale některé římské památky či jejich typy v cestopisu popisuje. Příspěvek poukázal na pozoruhodné shody některých popisů i na Donínovy občasné nepřesnosti v identifikaci památek, analyzoval bibliografické odkazy uváděné v Harantově cestopisu a konečně zhodnotil, jakou úlohu hrála u obou autorů autopsie (či její absence) a stereotypy.