Informace o publikaci

Centrum v kontextu postindustriálních měst

Autoři

LICHTER Marek MULÍČEK Ondřej

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Současný diskurs v oblastech městské geografie, dopravního plánování a urbanismu se často odkazuje k problematice oslabování tradičních městských center či k normativně chápanému polycentrickému rozvoji území města. U frekventovaně používaného konceptu městského centra je však poněkud opomíjena jeho kritická diskuse. Ta by měla mimo jiné zahrnovat i zkoumání historické geneze chápání městského centra či zhodnocení způsobů jeho analytického vymezení. Příspěvek je na tomto základě motivován snahou o kritický pohled na stávající chápání center, centrálních míst a centrality v (časo)prostoru města. Relevantní výzkumná otázka se ptá, na základě jakých atributů lze vymezit centrum či centra současného evropského města, resp. jakými způsoby může být definována centralita v současném městském prostoru. Empirická část příspěvku vychází z analýz uskutečněných v prostředí města Brna, jež má jasně definovanou metropolitní oblast. Tradičně vnímaná prostorová forma monocentrického města je konfrontována jaks odlišnými prostorovými koncepty města vyplývajícími z lokálního politického či plánovacího diskursu, tak i s výsledky časoprostorových analýz počtů přítomného obyvatelstva, které využívají geolokalizační data mobilních operátorů. Konfrontace částečně zpochybňuje koncept monocentrického města předkládá alternativní pohled na polycentrické město vykazující pluralitu jader identifikovaných na základě územně a časově omezené intenzivní přítomnosti obyvatel a uživatelů. Identifikovaná alternativní (sekundární) centra jsou dále podrobena hlubšímu rozboru s ohledem na jejich funkční charakteristiku, dostupnost či infrastrukturní vybavenost. Tato následná analýza umožňuje zdokumentovat a okomentovat širokou typovou škálu centrálních míst v městském prostředí. Současně je východiskem pro úvahy nad redefinicí městského centra, a to nejen ve smyslu prostorovém, ale také časovém.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info