Informace o publikaci

Pohyb jako téma pro interdisciplinární výuku i podporu geografického myšlení

Autoři

SVOBODOVÁ Hana HOFMANN Eduard ČEŠKOVÁ Tereza

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis V souladu se změnami v českých kurikulárních dokumentech je vytvářen stále větší tlak na posilování mezipředmětových vazeb. Zatímco v zahraničí se problematika mezipředmětové spolupráce začala řešit v 80. letech a je reálně v řadě států uplatňována, v českém prostředí je stále spíše jen tématem odborných diskuzí a projektů (např. Janás 1985; Podroužek 2002; Hofmann 2003; Hofmann a kol. 2011; Hejnová 2011; Svatoňová a kol. 2012), ale její komplexní realizace a implementace do kurikula základních či středních školách naráží na řadu bariér. Zároveň v českém prostředí chybí výzkum zachycující realizaci mezipředmětové výuky či její srovnání v mezinárodním kontextu. Klein a Newell (1998, 3) považují interdisciplinární přístup za „proces odpovědí na otázky, řešení problémů nebo témat, která jsou příliš široká nebo složitá, aby mohla být vhodně řešena jedinou disciplínou“, bez ohledu na to, že „interdisciplinární studie vycházejí z disciplinárních pohledů a integrují jejich poznatky prostřednictvím konstrukce komplexnější perspektivy.“ Vzhledem k tomu, že interdisciplinarita zůstává v českém prostředí často nedoceněným konceptem, je prvním dílčím cílem příspěvku představení možnosti integrace dílčích geografických i dalších odborných disciplín prostřednictvím tématu „pohyb“. Aby mezipředmětovou spolupráci více uplatňovali učitelé na školách, je nutná jejich odborná příprava již v rámci studia. Za účelem zjištění, zda jsou budoucí učitelé schopni realizovat tuto formu výuky, bylo provedeno šetření se studenty navazujícího magisterského studia učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ, a to metodou volného psaní na předem zadané otázky. Vzhledem ke kvalitativnímu charakteru odpovědí studentů byly jejich odpovědi kódovány a následně analyzovány. Druhým dílčím cílem příspěvku je tedy zhodnocení výsledků šetření se studenty, ve kterých se vyjadřují k přípravě na mezipředmětovou výuku včetně porovnání postojů studentů učitelství pro 1. a 2. stupeň.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info