Informace o publikaci

Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu

Autoři

DOLEŽALOVÁ Eva

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Hlavní cíl našeho výzkumného záměru je analýza praktického využití podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Parciální cíle jsou zaměřeny na: úroveň spolupráce s rodinou žáka s TP během jeho vzdělávání; vliv školských subjektů participujících na inkluzivním vzdělávání žáků s TP; aspekty ovlivňující klima třídy, v níž je vzděláván žák s TP; didaktické a kompenzační pomůcky využívající se při inkluzivním vzdělávání žáků s TP; speciální metody a formy práce využívající se při inkluzivním vzdělávání žáků s TP. Výzkumné šetření bude probíhat kvalitativní metodou, technikou polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovory budou vedeny pedagogy učícími ve třídách běžných ZŠ v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Všechny budou realizovány při osobním setkání a na základě souhlasu informantů zaznamenávány do digitální podoby a následně anonymizovány. Empirické šetření má charakter účelového (záměrného) výběru, přesněji za využití výběru kritických případů (významným kritériem je osobní zkušenost informantů s edukací žáka/žáků s tělesným postižením). Pro zpracování získaných dat bude použito doslovné transkripce s následnou segmentací do analytických jednotek formou otevřeného kódování. Následně budou jednotlivé kódy kategorizovány a formou axiálního kódování budou mezi nimi definovány vztahy. Nejdůležitější vztahy budou dále zpracovány pomocí selektivního kódování do kauzální sítě.
Související projekty: