Informace o publikaci

Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie

Autoři

MOC KRÁLOVÁ Dagmar NEVĚLÍKOVÁ Karolína TOMÁŠKOVÁ Iva ŘEZANINOVÁ Jana HRNČIŘÍKOVÁ Iva VYSOKÝ Robert

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rehabilitácia
Citace
Doi http://dx.doi.org/
Klíčová slova oncology; hemato-oncology; tumour; methods of therapy; physical therapy; respiratory therapy; inspiration resistance training
Popis Východisko: Hematologické malignity jsou heterogenní skupinou onemocnění, které s sebou nesou výskyt různých akutních plicních komplikací. Pacienti s hematoonkologickým onemocněním se po úspěšně ukončené léčbě setkávají s dekondicí, která se projevuje zejména únavou, nevýkonností, slabostí a námahovou dušností. Zařazení respiračního tréninku (RT) s prvky fyzioterapie se tedy jeví jako vhodná varianta pro snížení pocitu únavy, optimální mechaniku dýchání, posílení dechového svalstva, snížení pozátěžové dušnosti, toleranci zátěže a zvýšení adherence k pohybovým aktivitám. Soubor a metody: V kazuistické studii sledujeme změny u probandky J.Ž. (věk: 72 let, výška: 162 cm, váha: 54 kg, dominantní horní končetina: pravá). Vlastní studie probíhala od půlky září do konce prosince 2017. Pro posouzení síly dýchacích svalů byly MIP a MEP měřeny pomocí Miro RPM, společnosti MS Spiro, Lewiston, USA před a po 12týdenním tréninku dýchacích cest. Elasticita hrudníku byla hodnocena pomocí antropometrie hrudníku, kvalita dechu pomocí videonahrávky dechového stereotypu ve stoji v kombinaci s kineziologickým rozborem v průběhu testu flexe paží v lehu na zádech. Výsledky: Při aspekci stoje zepředu došlo ke snížení napětí m. trapezius - pars descendens vlevo a tím ke zlepšení postavení ramenních pletenců. Zvýšená aktivita svalů oblasti krku, zejména m. SCM a mm. scaleni bilat., v jejich posturální funkci přetrvává. U pacientky stále převládá horní typ dýchání, ale pozorujeme výrazně menší elevaci ramenních pletenců a nedochází k tak výrazné migraci hrudního koše kraniálně, jako při vyšetření vstupním. Závěry: Využití prvků dechové rehabilitace, kde kombinujeme techniky RF a RT, je pro pacienty s hematoonkologickými malignitami bezpečná za předpokladu dodržení všech kritérií pro nastavení vstupních hodnot RT a v kombinaci s průběžnými kontrolami kvality provedení fyzioterapeutem. Jeví se, že vyšší význam má u pacientů , kteří ani před onemocněním pravidelně nesportovali. Může tedy sloužit jako příprava na následný kardiotrénink, pro jeho snazší průběh a následnou lepší adherenci k pohybové aktivitě.