Informace o publikaci

Izotopový záznam prvních spodních molárů domácího skotu z raně středověkých lokalit Pohansko-Jižní předhradí a Kostice-Zadní hrúd (Česká republika)

Logo poskytovatele
Autoři

IVANOV Martin NOHÁLOVÁ Hana NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ Miriam DRESLER Petr DRESLEROVÁ Gabriela

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/gvms/article/view/9739
Doi http://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-07
Klíčová slova Izotopová analýza (13C 15N); chov; Pohansko; Česká Republika
Popis V tomto příspěvku, jsme se zaměřili na vyhodnocení izotopových analýz (13Ccoll a 15Ncoll) prvních spodních stoliček (M1) domácího skotu (Bostaurus) ze dvou raně středověké Pohansko-jižní nádvoří (Pohansko-JP) a Kostice-“Zadní hrúd "(Kostice-ZH). Cílem studie je důkaz účinku kojenců na telata a následné odstavení na dentinové průměrné izotopové složení. Výsledky z obou lokalit jsou porovnávány s údaji získanými z nedávného pokusného chovu dobytka. Analyzují se možné rozdíly v chovu dobytka mezi oběma studovanými lokalitami. První dolní moláry domácího dobytka (n = 15) byly vybrány pro analýzu z obou míst doplněných vzorkem kompaktní kostní dřeně dospělého jedince z místa Pohansko-JP. Stanovení ontogenetického věku analyzovaných jedinců vychází z fáze vývoje denticí. Pro účely izotopové analýzy (13Ccoll a 15Ncoll) byl ze všech zubních korun extrahován dentinový kolagen. Hodnoty d13Ccoll dentinu m1 skotu Pohansko-JP se pohybovaly od -17,75 ‰ do -21,8 ‰ (n = 11) se střední hodnotou -19,81 ± 1,03 ‰. Hodnoty d15Ncoll pro dentin všech vzorků m1 z pohansko-JP se pohybují od 6,2 ‰ do 11,87 ‰ se střední hodnotou 8,29 ± 1,71 ‰ (n = 11). Nejvyšší hodnoty 15Ncoll byly pozorovány především u vzorků mladistvých jedinců, s výjimkou jednoho vzorku dospělého (10,90%). Hodnoty 13Ccoll v m1 dospělých jedinců z místa Kostice-ZH se pohybují od -19,30 ‰ do -20,91 ‰ (n = 4). Průměrná hodnota -19,83 ± 1,01 ‰ je nižší ve srovnání s výsledky z nedávných pokusných plemen. Objem izotopu 15N je výrazně nižší oproti hodnotám v Pohansku-JP a výše zmíněném experimentálním studiu. Lze předpokládat, že výživa skotu v obou studovaných místech byla primárně založena na rostlinách C3; nicméně nemůžeme vyloučit malou směs C4 rostlin (proso) ve stravě některých pozorovaných jedinců. Hovězí dobytek z Pohansko-JP by mohl být povýšen z pastevních louků až na ekotony v okolí lesa, které jsou částečně podporovány paleobotanickým záznamem. V lokalitě Kostice-ZH byla nejčastější pastva na otevřených loukách. Objem 15N z webu Pohansko-JP ukazuje, že ve většině případů nebyly telata předčasně odstavena. U vzorků z Kostice-ZH byl obsah 15N u dospělých osob oproti hodnotám Pohansko-JP výrazně nižší. Současná fáze znalostí ukazuje, že skot (tj. Včetně matky) byl pravděpodobně krmen rostlinami charakterizovanými nízkými hodnotami 15N; není však možné vyloučit předčasné odstavení na zvýšení produkce mléka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info