Informace o publikaci

Holocenní vývoj rašeliniště Kotelnice (Slezské Beskydy, Česká republika) rekonstruovaný nejen pomocí krytenek

Autoři

ŠÍMOVÁ Anna PÁNEK Tomáš GAŁKA Mariusz HÁJEK Michal

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Subfosilní krytenky, jejichž schránky se dobře zachovávají v jezerních a rašeliništních sedimentech, jsou cenným zdrojem informací pro paleoekologické studie. Na základě druhového složení subfosilních skupin krytenek, doplněných o sedimentologická a paleobotanická data, byl popsán komplexní vývoj rašeliniště Kotelnice, jenž zahrnuje šest fází. Studovaná lokalita vznikla zazemněním interkoluviální deprese na přelomu pleistocénu a holocénu. Iniciální vývojovou fází byl minerálně chudý mokřad s ostřicí Carex rostrata uprostřed smíšených borů (~11400-10500 BP), který se po přísunu minerogenního materiálu změnil na živinově bohatý mokřad se skřípinou Scirpus sylvaticus (~10500-8000 BP). Další sesuv půdy podpořil vznik mokřadu s nízkými ostřicemi (~8000-6200 BP). Z této vývojové fáze se dochovaly nejstarší subfosilní skupiny krytenek, ve kterých dominoval půdní taxon Plagiopyxis penardi a zástupci z čeledí Centropyxidae a Difflugiidae. Po zpevnění svahu došlo ke stabilizaci vodního režimu a poklesu pH vody na lokalitě. Vznikl mokřad s výskytem vrchovištních druhů rostlin a krytenek (~6200-2500 BP). Následující vývojovou fázi představovalo ombrotrofní vrchoviště, obklopené smrkojedlovým lesem (~2500-1000 BP). Působením člověka (odlesňování, pastva) docházelo k postupnému zamokření, minerálnímu a živinovému obohacení lokality a k ústupu vrchovištních druhů. K definitivní změně vrchoviště na současné přechodové rašeliniště došlo v průběhu 17. století. Současné druhové složení, podmínky prostředí a moderní historie rašeliniště Kotelnice jsou podobné ostatním přechodovým rašeliništím v Moravskoslezských Beskydech. Zaznamenaný výskyt ombrotrofního rašeliniště je ale unikátní, neboť vrchoviště (i historická) jsou v zájmovém území vzácná. Studie byla financována granty GA ČR (P209/17-17712S, P504/17-05696S) a institucionální podporou MU.
Související projekty: