Informace o publikaci

Významné stavební projekty z hlediska veřejného práva

Autoři

KADEČKA Stanislav

Rok publikování 2019
Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis Příspěvek věnuje pozornost veřejnému stavebnímu právu, a to především z pohledu územních samosprávných celků. V příspěvku tak autor nejprve stručně vymezuje (veřejné) stavební právo a jeho úpravu. Následně se věnuje právnímu postavení obcí ve sféře (veřejného) stavebního práva, přičemž v případě obcí lze principiálně uvažovat o trojím postavení obcí (obec jako regulátor, obec jako stavebník a obec jako dotčený subjekt). Tyto role jsou pak demonstrovány na praktických případech. Současně příspěvek obsahuje shrnutí problémů a nedostatků recentní právní úpravy s tím, že zmiňuje a komentuje aktuální trendy de lege ferenda v oblasti veřejného stavebního práva. V závěru pak autor prezentuje a řeší aktuální judikaturní otázky položené rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu.