Informace o publikaci

Pyrenejský polostrov z pohľadu hostiteľsky špecifických parazitov kaprovitých rýb

Autoři

BENOVICS Michal VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ Andrea

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Epikontinentálna fauna Pyrenejského polostrova je úzko spätá s vývojom a historickým formovaním pevniny tohto pozoruhodného regiónu. Čo sa týka sladkovodných rýb, tak v zastúpení čeľadí, je lokálna fauna druhovo chudobnejšia v porovnaní so zvyšnými juhoeurópskymi polostrovmi a väčšina recentných druhov sa radí do čeľade Cyprinidae. Tieto ryby sú zvyčajnými hostiteľmi pre rôzné taxóny hostiteľsky špecifických Monogenea, ako napríklad Dactylogyridae, Gyrodactylidae a Diplozoidae. Najzaujímavejšou skupinou pre štúdium hostiteľsko-parazitických vzťahov sa však javí najmä rod Dactylogyrus, ktorého zástupcovia sa vyznačujú vysokou úrovňou hostiteľskej špecificity a ich distribúcia je limitovaná len na kaprovité ryby. Z dôvodu úzkej hostiteľskej špecificity sa teda dá predpokladať, že evolučná história parazitov rodu Dactylogyrus je úzko spätá s evolučnou históriou a historickou disperziou ich hostiteľov. Počas rokov 2016 a 2017 sme nazbierali parazitologický materiál z 28 endemických druhov kaprovitých rýb vo vybraných povodiach Pyrenejského polostrova. Na základe morfológie, kombinovanej s molekulárnymi dátami, sme identifikovali 21 druhov Dactylogyrus, z ktorých 14 je potencionálne nových pre vedu. Endemické kaprovité ryby boli parazitované 1 až 5 druhmi Dactylogyrus, pričom najväčšia druhová diverzita bola zistená u zástupcov rodov Luciobarbus a Squalius. Zaujímavým sa javí, že zatiaľ čo ryby rodu Barbus zdieľajú v ostatných európskych regiónoch rovnaké, alebo morfologicky podobné druhy Dactylogyrus, v rámci Pyrenejského polostrova je jediný zástupca tohto rodu (Barbus haasi) parazitovaný výhradne druhmi Dactylogyrus typickými pre lokálne druhy Luciobarbus. Rekonštrukcia evolučnej minulosti odhalila 4 dobre podporené skupiny a ďalšie analýzy podporujú hypotézu viacnásobného pôvodu kaprovitých rýb v tomto regióne.
Související projekty: